Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), która w art. 16 i 17 odnosi się do możliwości wniesienia odwołania albo wniosku...
, że zgodnie z art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące...

I OW 29/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), która w art. 16 i 17 odnosi się do możliwości wniesienia odwołania...
. Wskazało, że zgodnie z art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty...

I OW 134/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie...
w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to zastosowanie znajduje art. 16 ust. 2 z ustawy o dostępie do informacji publicznej odsyłający...

I OW 37/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

w Zabrzu celem ponownego rozpatrzenia w trybie art. 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W tym stanie rzeczy Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu pismem z dnia 23...
Straży Miejskiej w Zabrzu przyznał, że jest organem władzy publicznej w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

I OW 21/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-22

2021 r. Z. S. zwróciła się do Burmistrza Miasta Brańska o udzielenie - w trybie dostępu do informacji publicznej - odpowiedzi na pytania:, - co stało się z kompletem...
w przedmiocie informacji publicznej podkreślił, że z akt sprawy nie wynikają okoliczności mogące w jakikolwiek sposób podważać udzieloną odpowiedź. We wniosku z 7 maja 2021 r...

I OW 169/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

o właścicielu nieruchomości. W wypadku zdarzenia w dniu wolnym od pracy urzędu nie jest możliwe niezwłoczne uzyskanie informacji publicznej niezbędnej do sporządzenia...
informacji że zdarzenia. Skarżący wnosi o uchylenie odmowy i przywrócenie dostępu do danych z ewidencji gruntów i budynków. W piśmie z [...] czerwca 2015 r. przekazującym...

II GW 23/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu o wydanie decyzji dotyczącej dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...
Prezydentem Miasta Z. a Prezydentem Miasta J. G. w przedmiocie potwierdzenia prawa (...) do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych postanawia...

I OW 240/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

, iż wnioskodawca zamieszkuje jeden pokój, ma także dostęp do kuchni i łazienki (część gospodarcza Kościoła). Informacja ta stoi w sprzeczności z uzasadnieniem pisma z dnia...
zasiłku stałego. Do pisma dołączono zebrany materiał dowodowy, tj. wywiad środowiskowy cz. IV wraz z zebraną dokumentacją. W uzasadnieniu pisma zamieszczono informację...

I OW 205/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

2019 r., kiedy to korzystał ze schronienia w Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych przy ul. [...]. Później, po zamknięciu w/w placówki, przebywał w przestrzeni publicznej...
, tj. od 1 czerwca 2020 r., przebywał w przestrzeni publicznej, sypiał na ławkach i klatkach schodowych. Wskazano, że - jak wynika z wywiadu przeprowadzonego w dniu 28...

I OW 30/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-17

społecznej M. K. , zameldowanego na pobyt stały w Ł. przy ul. [...], a czasowo przebywającego w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w C...
, wypoczywa, ma zapewnione świadczenia zdrowotne wraz z dostępem do leków, opiekę pielęgnacyjną, pełne wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia oraz odzież szpitalną właściwą...
1   Następne >   3