Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

OSK 416/04 - Wyrok NSA z 2004-08-26

do udzielenia odpowiedzi., Spółdzielnia w odpowiedzi na skargę zakwestionowała objęcie jej obowiązkiem informacyjnym z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazała...
z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/. Uznał też, że wśród podmiotów reprezentujących inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują...

II SA/Ka 939/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-08-07

Przedmiotowy zakres dostępu do informacji publicznej, jak to wynika z samego tytułu ustawy i definicji zawartej w jej art. 1 ust. 1 - odnosi się przede wszystkim...
. (...) w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę. Z treści skargi oraz dołączonej do niej kserokopii korespondencji prowadzonej przed jej wniesieniem...

OSK 425/04 - Wyrok NSA z 2004-08-26

. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, a żądanie skarżącego nie dotyczy udzielenia mu informacji publicznej. Spółdzielnia reprezentuje bowiem wyłącznie...
rozumienie podmiotów zobowiązanych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/. Uznał...

II SAB/Sz 7/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-19

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 czerwca 2002 r., sygn. akt II SAB...
113/02, skarżący uznał, że spółdzielnia mieszkaniowa wykonuje zadania publiczne, dysponuje majątkiem publicznym i objęta jest przepisami ustawy o dostępie do informacji...

I OSK 274/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-21

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./ nie ma zastosowania do spółdzielni...
publicznym /art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U. nr 112 poz. 1198/. Mieszczą się zatem w kręgu podmiotów...

II SAB 325-326/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

w przedmiotowej sprawie. Wynika ona bowiem z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, przy czym nie zachodzi...
do udzielenia informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne...

OSK 611/04 - Wyrok NSA z 2004-07-28

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/., Sąd stwierdził, że zarówno na tle art. 16 ust. 2 uprzednio obowiązującej...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, przy czym nie zachodzi przypadek właściwości sądu powszechnego na podstawie art...

II SAB 113/02 - Wyrok NSA z 2002-06-20

wniosła o odrzucenie skargi. Wskazała, że spółdzielnia mieszkaniowa nie jest objęta przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U....
i ochronę osiedla/ należą też do grupy informacji publicznych wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji. Sąd za niesłuszny uznał zarzut o konieczności...

I OSK 825/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-05

. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm...
o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi Witolda Ł. na bezczynność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 'S.' w E. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: oddalić...

II OSK 377/05 - Wyrok NSA z 2005-12-29

spółdzielni mieszkaniowych można utożsamiać z wykonywaniem zadań publicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, skoro ich działalność...
publicznym /mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa/, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, konstatując, iż skoro majątek...