Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Po 123/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-29

[...] wydzielić część ekwiwalentu do działki [...] w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej działki nr [...], a ekwiwalent zamienny wydzielić przy działce...
ma ten charakter, iż radykalna zmiana w postaci zmiany sposobu dostępu do drogi publicznej będzie skutkowała tym, że będzie musiała nadkładać drogi, co więcej w wyniku...

II SA/Bk 709/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-26

tego, że jego działka położona we wsi T., oznaczona numerem [...], nie będzie posiadać dostępu do drogi publicznej, stwierdzono że jest on bezzasadny. Wskazano, że z dokumentacji...
scalenia drogi nr [...]. To, że działka nr [...] nie posiada dostępu do drogi publicznej wynika zaś z mapy zasadniczej z [...] września 2020 r. Ponadto skarżący podniósł...

II SA/Kr 499/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-06

miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej (§ 1). (...) Zawiadomienie...
Informacji Publiczne] (§ 2). Bieg terminu, o którym mowa w przepisie art. 49 k.p.a., rozpoczyna się zatem w dniu, w którym dokonano publicznego, w sensie dostępności dla osób...

II SA/Rz 1329/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-28

na południe od rowu melioracyjnego, przy czym druga działka miała być powiększona o ok. 0,20 ha za dopłatą celem uzyskania dostępu do drogi publicznej. W projekcie scalenia...
druga działka miała być powiększona o ok. 0,20 ha za dopłatą celem uzyskania dostępu do drogi publicznej. W projekcie scalenia przedstawiono jednak uczestniczce działkę...

II SA/Rz 444/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

nr ewid. 2260/1, 2260/2, 2260/3, 2260/4, 2260/5, 2260/6) przy ul. Z. w R., z warunkiem prawnego zapisania zapewnienia dostępu nowo powstałych działek do drogi publicznej...
z jej przeznaczeniem pod budowę kanalizacji sanitarnej. O możliwości uzyskania informacji o sposobie i terminie realizacji celów publicznych skarżący był informowany pismem...

II OSK 3165/14 - Wyrok NSA z 2016-10-11

druga działka miała być powiększona o ok. 0,20 ha za dopłatą celem uzyskania dostępu do drogi publicznej. W projekcie scalenia przedstawiono uczestniczce działkę...
na południe od rowu melioracyjnego, przy czym druga działka miała być powiększona o ok. 0,20 ha za dopłatą celem uzyskania dostępu do drogi publicznej. W projekcie scalenia...

II SA/Gd 731/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

się do rzekomo niekorzystnego obecnego układu działek położonych w ramach jednostki przestrzennej 91.MN, ich kształtów i parametrów, braku dostępu do drogi publicznej...
położonych w obszarze jednostki przestrzennej 91.MN posiada dostęp do drogi publicznej, bądź to z działki drogowej nr [...], bądź to z działki drogowej nr [...]. Wielkość...

II SA/Ke 942/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-03-02

rozstrzygnięciu naruszenie art. 1 ustawy polegające na wydzieleniu działki nr 500, która nie posiada należytego dostępu do drogi publicznej oraz naruszenie art. 7 w zw...
ze stanem faktycznym, że wydzielona działka nr 500 ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej., W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji...

II SA/Lu 256/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-27

, że działka nr [...] wydzielona jako ekwiwalent na rzecz P. M., nie miałaby dostępu do drogi publicznej. W związku z tym zaproponowano, aby działkę tą wydzielić na rzecz...
na sfinansowanie dokumentacji geodezyjnej oraz urządzenie drogi (Gmina C.), o wyrażenie zgody na wydzielenie działki nr [...] bez dostępu do drogi publicznej i zajęcie...

II SA/Op 503/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-31

Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami, na tablicy ogłoszeniowej we wsi R. oraz umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa...
., I. P., L. B., K. D., P. K., U. K., M. L., A. F., X. O przejściu na własność Gminy K. gruntów wydzielonych na cele użyteczności publicznej, tj. dróg dojazdowych do pól...
1   Następne >   +2   5