Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II SAB/Sz 22/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-06

z nagraniem video na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W dniu [...] r. L. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Okręgowej Izby...
posiedzeń ORL z powołaniem się na zapis regulaminu daje możliwość całkowitej dowolności w utajnianiu obrad Rady, a tym samym uniemożliwia dostęp do informacji publicznej...

II SA/Bk 563/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-02

można bowiem uzyskać od SP ZOZ w H. w ramach dostępu do informacji publicznej. Skarżący zwrócił też uwagę, że oferent posłużył się certyfikatem, który utracił ważność...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak również art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w obecnym brzmieniu. Uregulowania te służą zapewnieniu...

II SAB/Op 18/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

. Wnioskiem z dnia 8 lutego 2012 r. Fundacja [...] z siedzibą w [...], na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, skarżąca wniosła o zobowiązanie organu do dokonania czynności w zakresie udzielenia...

III SA/Gd 1002/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-26

administracyjnego, a wyłącznie w trybie dostępu do informacji publicznej. Możliwe było zatem okazanie wyłącznie ofert świadczeniodawców biorących udział w postępowaniu...
wskazywał, że po zakończeniu postępowania konkursowego wszelkie dokumenty mogą być udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej. W ten sposób skarżąca w dniu 21...

IV SA/Gl 678/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-13

postępowania stanowią informację publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz...
udostępnianych informacji odpowiada temu, co występuje w dostępie do informacji publicznej., W konsekwencji wskazać należało, że wbrew stanowisku prezentowanemu...

II SA/Op 434/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-08-18

, jeszcze zanim wniosła odwołanie, a mianowicie w trybie dostępu do informacji publicznej. Organ przyjął zatem, że przeprowadzone postępowanie administracyjne nie potwierdziło...
. 1 pkt 2 względnie pkt 7 ustawy w związku z przedstawieniem nieprawdziwych informacji o posiadaniu OAiIT oraz posiadaniu dostępu do aparatury medycznej...

IV SA/Gl 841/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-16

poinformowany, że okazanie wnioskowanych dokumentów nastąpi w trybie dostępu do informacji publicznej, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia...
poinformowała oferenta, iż w wyznaczonym przez niego terminie akta nie zostaną mu okazane. Wglądu do akt można dokonać po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej...

II GSK 2028/18 - Wyrok NSA z 2021-01-26

5 kwietnia 2013 r. I OSK 192/13). W takiej bowiem sytuacji doszłoby do wypaczenia sensu i celu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak również art. 135...
, że w odpowiedzi na pismo z dnia [...] października 2017 r., stanowiące wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazano skarżącej wnioskowaną informację w postaci kopi...

IV SA/Po 589/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-27

władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń. Realizacja ustawowych obowiązków organów Funduszu we wskazanych obszarach skonkretyzowana została...
publicznych - polegający na niewłaściwym przyjęciu przez organy obu instancji, że doszło do złożenia przez stronę skarżącą oferty z podaniem nieprawdziwych informacji...

II SA/Rz 1305/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-21

się o te dokumenty, w trybie dostępu do informacji publicznej., Reasumując organ stwierdził, że postępowanie prowadzone przez Komisję Konkursową prowadzone było zgodnie...
nad finansowaniem i realizacją tychże świadczeń i jest podstawą określenia zadań władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń. Realizacja ustawowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   21