Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Sz 551/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

skarżącemu z urzędu. Pismem z dnia [...] r. R. P., powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058...
[...] w czasie pełnienia służby., Decyzją z dnia [...] r., nr [...] Dyrektor[...] , na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Po 289/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-05

przez lekarza', który podlegałby udostępnieniu w trybie ustawy z dnia [...] września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, gdyż obowiązkowe jest udostępnianie...
. 2 ustawy z 6 dnia września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm. - dalej: u.d.i.p.)., Postanowienie to zostało doręczone...

II SA/Po 772/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-08

1 w zw. z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 - dalej: u.d.i.p.), odmówił wnioskodawcy udostępnienia...
i podmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.d.i.p., każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej...

II SA/Wa 1144/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

Lekarskiej'. Na drugi termin ([...] stycznia 2020 r.) nie stawił się, ponieważ jego lekarz prowadzący jeszcze przebywał na zwolnieniu, a więc nadal nie posiadał dostępu...
zaświadczenie NZOZ [...] w [...], które potwierdza, że nie ma dostępu do dokumentacji medycznej doktor M. Z.., Po rozpoznaniu odwołania CKL orzeczeniem z [...] maja 2020 r...

IV SA/Wr 196/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-08

I instancji z Prokuratury Krajowej - [...] Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w B. informacja o wszczęciu przeciwko stronie...
w zw. z art. 298 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. W związku z otrzymaną informacją organ I instancji w dniu 22 sierpnia 2019 r. zwrócił się do organu informującego w celu...

II SA/Wa 871/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

, a zatem zezwala organowi administracji publicznej na działanie w ramach tzw. uznania administracyjnego. Działanie w granicach uznania administracyjnego zobowiązuje organ...
. nie została zawarta informacja o przebywaniu skarżącego na zwolnieniu nieprzerwanie od dnia 10 lipca 2007 r., nie sprawdzono nadto czy zaprzestanie przez M. P. służby nie nastąpiło...

II SA/Sz 1252/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-12

nieobecności kierownika działu oraz wskazał na dostęp tego funkcjonariusza do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 'ściśle tajne'. Wskazał na uprawnienia...
jak i poza służbą, praworządnego zachowania się, odpowiadającego godności funkcjonariusza publicznego, unikania zachowań i sytuacji, które mogą godzić w dobre imię Służby...

IV SA/Po 908/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-02

do wszczęcia ww. postępowania była informacja, która wpłynęła do Aresztu Śledczego w P. z Prokuratury Rejonowej [...] o tym, że przeciwko skarżącemu prowadzone jest śledztwo...
dyscyplinę służbową poprzez nadużycie zajmowanego stanowiska do osiągnięcia korzyści materialnej. Miał bowiem dostęp do prac plastycznych osadzonych jako wychowawca...

II SA/Op 60/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-10

niż przewidziana w art. 96 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zasadność zwolnienia podważa również to, że już po wydaniu decyzji otrzymał informację o egzaminie w dniu 23 września 2013 r...
informacja o utrzymaniu w mocy przez wyższego przełożonego opinii służbowej jest równoznaczna z wszczęciem z urzędu postępowania w sprawie zwolnienia ze służby, co przeczy...

III SA/Lu 831/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-21

Śledczego poprzez nie zamieszczenie w uzasadnieniu decyzji informacji o gwałcie. Organ podkreślił, że podstawą wszczęcia postępowania o zwolnienie ze Służby Więziennej...
publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów...
1   Następne >   2