Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II GSK 2087/22 - Wyrok NSA z 2023-10-19

ewidencji pojazdów) w stosunku do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm., dalej: u.d.i.p.), w tym art. 1...
ochrony wartości wskazanych w art. 61 ust. 3 Konstytucji RP. W ocenie sądu pierwszej instancji, tak rozumiane ograniczenie dostępu do informacji publicznej obejmującej...

III SA/Gd 880/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-22

'., Wskazali, że w dniu 12 maja 2017 r. do Prezydenta Miasta złożony został wniosek o dostęp do informacji publicznej poprzez nadesłanie plików w formacie pdf. dotyczących...
obowiązującej organizacji ruchu na Głównym Mieście w [...], jednak udostępnienie żądanej informacji publicznej nastąpiło dopiero w dniu 10 lipca 2017 r. Istotne...

II SA/Gl 1070/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-02

lub przy pomocy chodzików. Dołączyła też uzyskaną w trybie dostępu do informacji publicznej informację o rodzaju placówek, którym karty parkingowe wydały Powiatowy i Miejski...

III SA/Po 10/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-31

., W dniu 1 grudnia 2021 r. spółka skierowała do Starosty S. wniosek o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczących zmiany stałej organizacji...
na znaku 'B-18' informacji o faktycznej nośności drogi gminnej numer [...], co powoduje, że nie spełnia on wymagań określonych w punkcie 3.2.19 załącznika numer 1 do RSWT...

II SA/Op 136/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-13

od Prezydenta Miasta Opola w trybie dostępu do informacji publicznej oraz wglądu do dokumentacji projektu organizacji ruchu wynika, iż zarządca drogi (Miejski Zarząd Dróg...
. Zwierzynieckiej, która nie jest drogą publiczną, strefą zamieszkania oraz strefą ruchu; § 7 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia poprzez brak opinii organu zarządzającego ruchem...

II SA/Sz 869/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-10

., Ponadto skarżąca podniosła, że organ I instancji lekceważąc obowiązek wynikający z art. 9 k.p.a. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej nie udostępnił...
drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) zwanej 'prd', art. 41 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) zwanej 'udp', § 3...

III SA/Gd 510/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-17

jego obowiązywania, bowiem podwyższenie opłaty za wydanie karty pojazdu ponad faktyczne koszty jej wytworzenia stanowiło nową daninę publiczną, co naruszało przepis art. 217...
administracyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 137 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej...

II SA/Sz 494/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-10

ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198) poprzez zaniechanie zastosowania trybu...
, która zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) jest w określony sposób upubliczniana lub udostępniana na wniosek (Straży...

III SAB/Wr 70/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-27

do informacji publicznej, informacji o podanie szerokości i nośności ulic W. i G. oraz jakim ulicom nadano nazwy mocą uchwały Rady Miejskiej w S. w sprawie nadania nazwy...
ulicom w S., jak również ustalenie warunków dostępu do drogi publicznej działki nr [...] obręb [...] przy ul. W. w S. Pismem z dnia [...] r. Burmistrz udzielił skarżącemu...

I OPS 14/13 - Uchwała NSA z 2014-06-26

opłaty za dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
: 'Czy zatwierdzenie organizacji ruchu na drodze publicznej na podstawie art. 10 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137...
1   Następne >   +2   +5   +10   22