Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

III SA/Łd 608/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-12-15

na które wskazuje organ, nie ma możliwości ich podziału i sprzedaży, gdyż nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Jedyną możliwością 'uwolnienia' tych gruntów do sprzedaży...
niemożności poniesienia przez stronę opłat, kosztów i należności związanych z tokiem postępowania organ administracji publicznej może ją zwolnić w całości lub w części...

III SA/Łd 1128/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-01

z art. 264 § 1 Kpa, jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane...
do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. Zasady rozdziału kosztów postępowania pomiędzy strony a organy administracji publicznej określone są w art. 262 § 1 k.p.a....

I SA/Go 259/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-12

gospodarczej w drugiej połowie lat 90-tych. Obiekty te znajdowały się na terenie ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...
nakazał wyłączyć obiekty budowlane z użytkowania. Podatnik został również zobowiązany do zabezpieczenie dostępu do tych obiektów przed dostępem ludzi. Podatnik złożył...

II SA/Rz 100/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-20

mająca na celu wsparcie ze środków publicznych osób, które samodzielnie nie mogą sfinansować swojego udziału w postępowaniu sądowym. Brak im bowiem wystarczających środków...
miesięcznie, stanowiąc 1/3 pozostającego do jej dyspozycji dochodu., Mając zatem na uwadze powyższe, przedstawione przez wnioskodawczynię informacje w kontekście przewidzianych...

II SA/Gl 756/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-29

pomiarów i ustalił, że granica między działkami 2 a 1 przebiega przez część nieruchomości Skarżących tak, że nie będą one miały dostępu do swojej nieruchomości z drogi...
publicznej, nadto Skarżące skutecznie zakwestionowały tę opinię, dlatego też nie powinny ponosić kosztów postępowania, skoro nie zostało ono przez nie zainicjowane, nadto...

I SA/Gd 1362/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-04

, a przegrody zewnętrzne (które wydzielają je z przestrzeni) stanowią zabezpieczenie tych urządzeń przed dostępem osób nieuprawnionych i zwierząt., Z drugiej strony obiekty...
(wydzielające je z przestrzeni) stanowią zabezpieczenie tych urządzeń przed dostępem osób nieuprawnionych i zwierząt. Niektóre zaś z tych obiektów wykonane zostały...

I SA/Gd 1602/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-10

przedsiębiorstwom prowadzącym działalność polegającą na dystrybucji i przesyle energii elektrycznej dostępu do urządzeń służących do dystrybucji lub przesyłu energii...
oraz czy była tam i w jakim zakresie taka działalność prowadzona w roku objętym zakresem decyzji podatkowej, wymagało posiadania informacji specjalnych oraz poprzez nieprzeprowadzenie dowodu...

III SA/Łd 52/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-09

, że orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a., organ administracji publicznej może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości...
, czy też uzyskania informacji od geodetów działających na rynku w zakresie adekwatnego wynagrodzenia za podjęcie się czynności przeprowadzonych w sprawie;, b. art. 262 i art 263 § 1...

I OSK 1884/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

) oraz funkcjonariusza publicznego - geodetę uprawnionego., 2. art. 145 § 1 pkt 11. b) i c) p.p.s.a. w związku z art. 7 k.p.a. poprzez dokonanie wadliwej oceny przez WSA decyzji Kolegium...
przez WSA decyzji Kolegium w aspekcie prowadzenia postępowania przez Wójta oraz geodetę uprawnionego, w sposób niebudzący zaufania jego uczestników do władzy publicznej...

I SA/Go 777/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-06

wskazano, że w dokumentach uzyskanych ze Starostwa nie ma informacji jakoby powyższe rurociągi kablowe były wyposażone w zasobniki czy studnie kablowe (nie wspominając...
' np. klapy czy włazy umożliwiające dostęp do ich wnętrza czy z zakresu 'oczyszczalni ścieków' np. mieszadła wprawiające w ruch obrotowy nieczystości. Dalej organ podatkowy...