Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

IV SA/Wa 1781/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

stron do władzy publicznej., III. Jak już wskazano postanowieniem zaskarżonym obecnie Minister rozpoznał zażalenie Gminy na postanowienie Wojewody, utrzymując...
określonych faktów lub stanu prawnego., 'W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi...

I SA/Wa 1366/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

sposób aniżeli tereny stricte parkowe i to położone na wyspie, a więc z utrudnionym dostępem. Również - w świetle zgromadzonego materiału dowodowego - nie może się obronić...
sierpnia 2011 r. IV SA/Wa 365/11. Tej zaś oceny, stosownie do art. 153 p.p.s.a., nie może kwestionować ani organ administracji publicznej, ani kontrolujący działanie...

IV SA/Wa 894/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-21

naruszenie zwartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Jednocześnie z informacji, zawartych we wniosku wynika, że na terenie obrębu K. grunty klas I-III stanowią ok. 17...
, a wydając decyzję rozważyć interes publiczny, jakim jest ochrona gruntów rolnych i interes wnioskującej wspólnoty lokalnej oraz właścicieli nieruchomości. Wykładnia art...

IV SA/Wa 2861/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-12

niefunkcjonowania powszechnie dostępnych ewidencji i rejestrów, w takim znaczeniu, iż dostęp do nich oraz wymiana zawartych w nich informacji mogła następować swobodnie...
austriackiego (ABGB), który stanowił: 'Celem przeniesienia własności rzeczy nieruchomej, musi nastąpić wpis aktu nabycia do przeznaczonych na to ksiąg publicznych. Wpis...

I OSK 2/17 - Wyrok NSA z 2018-11-22

z nich - jak stajnia i obora - znajdowała się nawet w jego obrębie), a pomimo odgrodzenia murem, łatwy i swobodny dostęp mieli do niego pracownicy dworscy (od czworaków...
za sprzeczne z podstawową zasadą postępowania administracyjnego, tj. zasadą pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej poprzez w szczególności jako nie mającej...