Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Równouprawnienie kobiet X

II SA/Po 520/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-27

, prawem do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, dostępem do sprawowania funkcji publicznych)., Wojewoda dostrzegł też, że postanowienia Karty ingerują...
jest zachęcenie samorządów lokalnych i regionalnych do publicznego angażowania się na rzecz równości i do wdrażania zasad wymienionych w Karcie (szerzej zob.: https://www.ccre.org...