Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 81/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

się do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w trybie interwencji poselskiej oraz przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej o: 1. przedstawienie kopii faktur za rok...
. o udostępnienie informacji publicznej. Pełnomocnik skarżącego zarzucił naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Op 12/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-30

wysłanym dnia 30 kwietnia 2010 r. W. M., na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwrócił...
Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Powołując się na pogląd wyrażony w wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2008 r...

II SAB/Wa 451/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-29

o dostępie do informacji publicznej. We wniosku tym strona domagała się udostępnienia pisemnych odpowiedzi Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej [...] L. T. złożonych...
2018 r. wyjaśnił stronie, że żądane dokumenty nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

IV SAB/Wr 197/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-27

oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058)., Jednocześnie zwróciła się w treści...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) przez nieudzielenie informacji publicznej, a następnie...

II SAB/Łd 49/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-06

z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) - dalej w skrócie: 'u.d.i.p.' - wniósł...
Instytutu Energetyki, to żądane dokumenty nie stanowią informacji publicznej. Co powoduje, że nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Łd 44/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-16

. 36 § 1 k.p.a. (art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a.). W przypadku spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej organ administracji pozostaje w bezczynności zatem wówczas...
, gdy nie udzielił zainteresowanej jednostce żądanej przez nią informacji publicznej stosownie do przepisów ustawy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Op 104/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-22

poinformował Stowarzyszenie drogą elektroniczną, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, że zachodzi konieczność podjęcia szeregu czynności...
publicznej. Tym samym, żądanie jego udostępnienia nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

IV SAB/Wr 223/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-09-28

oceny prawnej w zakresie właściwości zastosowania oceny prawnej co do zastosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej odpowiedź nastąpi do dnia [...] kwietnia 2021...
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, biorąc pod uwagę art. 9 ust. 1 pkt...

II SAB/Op 9/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-03-25

., Kolejnym wnioskiem z 5 lutego 2013 r., D. H., powołując się na art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniósł o przesłanie...
. o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie organ stwierdził, że jedynie odpis wyroku jest jawny, a uzasadnienie orzeczenia w indywidualnej sprawie, z uwagi na ochronę...

II SAB/Bk 53/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-07-06

się kolonią sołectwa C., nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie poinformował, że dokumenty geodezyjne dotyczące...
. nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego działki te stały się kolonią wsi C. Wójt wskazał, że wyjaśnienie tej kwestii nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie...
1   Następne >   +2   +5   +10   49