Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I OSK 2779/15 - Wyrok NSA z 2017-07-27

ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.; dalej: Przepisy wprowadzające) za nieruchomość o pow. 211 m2 zajętą pod ul. G. i nieruchomość...
., Wojewoda ustalił, że z odpisu księgi wieczystej KW Nr [...] uzyskanej z Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

') w zw. z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm., dalej...
w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia...

IV SA/Wa 2640/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-07

, gdyż jak zawarto w operacie wyceny rzeczoznawca nie przyjął do porównania rynku nieruchomości nabywanych pod drogi publiczne, z powodu braku rynku nieruchomości...
nie stanowi cechy wpływającej na jej wartość. To samo dotyczy dostępu do infrastruktury technicznej, dla działek położonych w granicach miasta, co miało miejsce...

IV SA/Wa 2639/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-07

, gdyż jak zawarto w operacie wyceny rzeczoznawca nie przyjął do porównania rynku nieruchomości nabywanych pod drogi publiczne, z powodu braku rynku nieruchomości nabywanych...
nie stanowi cechy wpływającej na jej wartość. To samo dotyczy dostępu do infrastruktury technicznej, dla działek położonych w granicach miasta, co miało miejsce w niniejszej...

II SA/Po 136/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-08

publicznych,, 2. zobowiązaniu do wypłaty odszkodowania określonego w punkcie 1. Gminy C. w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie...
, art. 11a, art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: ustawa) oraz art. 130 ust. 2 ustawy...

I OSK 3284/15 - Wyrok NSA z 2016-08-26

, czy zniszczone jest nieprawidłowe, skoro organ ten nie miał dostępu do oryginalnych akt postępowania z 1977 r., a polegał jedynie na trzech kopiach dokumentów z tych akt...
bowiem, jak zauważył trafnie Sąd, organ administracji publicznej - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - orzekając w sprawie stwierdzenia nieważności wymienionej wyżej decyzji, oparł...