Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Op 114/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - podjęła dnia 18 grudnia 2008 r. uchwałę Nr XXVII/251/08...
zarzucił, powołując się na treść art. 7 oraz art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, że delegacja art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nie przewiduje...

IV SA/Wr 631/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-18

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2004 r. Nr PN. II. 0911 - 19 / 39 / 04 w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice oddala...
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice ( dalej, Burmistrz ) Nr 14 / 04 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice...

II SA/Ol 292/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-18

opłat od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W dniu 28 grudnia 2012 r. A.B. wystąpiła do Wójta Gminy Wydminy z wezwaniem...
się ono do udostępnienia informacji publicznej zarzucając mu naruszenie art. 2, 7 i 61 Konstytucji RP oraz art. 7 ust. 2 i art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 1527/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-20

1 i art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej polegające na wydaniu aktu prawa...
miejscowego niezgodnego z przepisami prawa powszechnego i ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej., Wskazując na powyższe uchybienie skarżący wniósł...

II SA/Gl 565/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-12

w skardze zarzucił również, że modyfikację zasad dostępu do informacji publicznej, normowanych ustawą z dnia [...] r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
, jednakże nie jest powtórzeniem ani modyfikacją jego treści. § 33 regulaminu nie modyfikuje zasad dostępu do informacji publicznej a z jego brzmienia nie wynika...

II SA/Łd 264/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-08

2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 ze zm., dalej jako: 'u.d.i.p.'), poprzez jego niezastosowanie, a także przepisu art...
naruszone przy uchwalaniu przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej, tj. nieopublikowanie projektu...

II SA/Op 270/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-30

kolejności, że prawo dostępu do informacji publicznej wynika z przepisów Konstytucji (art. 61 ust. 1 i ust. 2) oraz z przepisów ustawowych, w szczególności z u.d.i.p. Zakres...
dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych Rada w § 36 postanowiła m.in., że wniosek o udostępnienie...

II SA/Kr 526/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-17

o dostępie do informacji publicznej. Nadto brak jest dostatecznych podstaw do stwierdzenia, aby rzeczywiście ponoszonym kosztom odpowiadało choćby wprowadzenie kwoty opłaty...
drogą teleinformatyczną, w zależności od ilości przesyłanych danych, w szczególności w takiej właśnie wysokości., Dalej wskazano, że dostęp do informacji publicznej...

II SA/Bd 94/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-19

radnym oraz brak ustawowej możliwości powołania przedstawiciela do udzielenia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji...
, a nie udzielaniem informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ powołał się również na orzecznictwo sądów administracyjnych, w którym w jego ocenie dominuje...

II OSK 1838/08 - Wyrok NSA z 2009-03-25

rozstrzygnięciu sprzeczność z art.18 ust.1 i art.91 ust.1 u.s.g. oraz art.3 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
odpowiednich dokumentów (art.15 ust.1 w zw. z art.18 ust.1 u.s.g.)., Ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala uzyskiwać wgląd do wszystkich dokumentów...
1   Następne >   +2   +5   +10   52