Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II GSK 136/19 - Wyrok NSA z 2019-05-31

decyzję oraz jej przedmiocie, powołując ją we wniosku z [...] sierpnia 2017r. o dostępie do informacji publicznej dotyczącym projektu robót geologicznych na wykonanie...
z [...] sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej. Sąd podzielił stanowisko orzecznictwa, że zwrot 'strona dowiedziała się o decyzji' nie oznacza, iż jest konieczne...

VI SA/Wa 2458/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

Województwa [...] w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Pismem z [...] sierpnia 2012 r. Stowarzyszenie wniosło odwołanie od decyzji, z [...] sierpnia 2012 r...
, a więc bez zastosowania przepisów art. 29 - 45 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

VI SA/Wa 1275/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

Europejskich L 206/7, 22.07.1992 r.) w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,, 4) art. 6 pkt 2 Konwencji o Dostępie do Informacji, Udziale...
Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej...

II GSK 2359/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

na rzecz PPKMiL skarżąca podważała prawidłowość udzielenia spółce PPKMiL dostępu do informacji geologicznej przedmiotowego złoża. Tymczasem już w decyzji z dnia [...] sierpnia...
i § 2 ust. 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzenia prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 116, poz...

VI SA/Wa 1866/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

sądowoadministracyjnym) oznacza to, według organu, że interes publiczny (art. 7 K.p.a.) przemawia za udzieleniem koncesji temu, który przedstawił koncepcję działań...
możliwego do zagospodarowania w obecnych warunkach rynkowych, ekonomicznych i technicznych, stanowi wymierny pożytek dla interesu publicznego. Z uwagi na konieczność...

II SA/Sz 478/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-09

- było prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji o środowisku i z tego powodu Sąd badał legalność decyzji wydanych w tym postępowaniu. Kwestia uzgodnień z właściwym...
. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227...

II OSK 829/11 - Wyrok NSA z 2012-08-01

nie miał podstaw prawnych do stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu, o której mowa w art. 80 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji...
. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (zwana dalej 'ustawą o udostępnianiu...

VI SA/Wa 1867/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

orzecznictwem sądowoadministracyjnym) oznacza to, według organu, że interes publiczny (art. 7 K.p.a.) przemawia za udzieleniem koncesji temu, który przedstawił koncepcję działań...
do zagospodarowania w obecnych warunkach rynkowych, ekonomicznych i technicznych, stanowi wymierny pożytek dla interesu publicznego. Z uwagi na konieczność świadomego i racjonalnego...

III SA/Gl 553/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-22

dostępu do niezbędnych informacji, urządzeń i dokumentów, pobierania próbek, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania innych czynności kontrolnych. Zgodnie zaś z art...
ewidencyjnych: [...], [...], [...],[...] obręb [...] położonych w miejscowości F., gmina N., powiat n., województwo m. pozyskano informacje, że skarżący prowadzi wydobycie...

II SA/Gl 554/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-04

przez KWK 'B' wchodzące w skład obszaru górniczego [...] Jeżeli okoliczność ta nie była znana Radzie, to bezpłatną informację w tej sprawie mogła ona z łatwością uzyskać...
oraz nie został on w odpowiedni sposób podpisany przez jego autora,, 3) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego po wyłożeniu projektu planu i prognozy do publicznego...
1   Następne >   3