Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

III SA/Łd 591/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-13

równego dostępu do służby publicznej., Informacja upubliczniona w BIP jest następstwem prawidłowo sporządzonego protokołu, jest niejako jego 'odbiciem', powinna zawierać...
. Dlatego też omawiany artykuł, mimo że pozornie ogranicza dostęp do informacji publicznej do 'wymagań określonych w ogłoszeniu', w rzeczywistości poszerza zakres informacji...

II SA/Rz 877/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-18

) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.). Taki akt lub czynność musi mieć bowiem charakter...
Informacji Publicznej polegającą na wyborze R. K. na stanowisko urzędnicze starszego administratora Krytej Pływalni w [...]., Z akt sprawy wynika, że skarżący ubiegał...

VII SA/Wa 1/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (zwanym dalej: 'Biuletynem'), o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
. Wybór przez Wójta kandydata do zatrudnienia jak i umieszczenie informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej nie stanowi zatem czynności z zakresu...

III SA/Łd 1147/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-03

w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm...
. oraz opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy B. w dniu 9 lipca 2015 r., W wyniku przeprowadzonego postępowania, według zasad...

III SA/Lu 146/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-26

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352), zwanym dalej 'Biuletynem', oraz na tablicy informacyjnej w jednostce...
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta [...] w pełnym wymiarze czasu pracy., W ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszczonym na tablicy...

III SA/Lu 984/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-10

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony...
w Wydziale Prawnym w pełnym wymiarze czasu pracy., W ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszczonym na tablicy informacyjnej urzędu, określono rodzaj...

II SA/Sz 191/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-05

, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) w której jest prowadzony nabór., W ocenie składu...
)., W ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik do ww. zarządzenia, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń, określono, zgodnie z art...

III SA/Łd 1126/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-28

konkursu., Należy podkreślić, że informacja organu administracji publicznej o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze nie pozostaje bez wpływu na sytuację osoby...
przestrzeganie konstytucyjnych zasad, a w szczególności równego traktowania (art. 32 Konstytucji) i prawa do dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach (art. 60...

II SA/Ol 146/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-03

o wygaśnięcie mandatu został złożony na wyraźne jego żądanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i w tym trybie został załatwiony...
zarządzania taką działalnością przez radnego, jako podmiotu sprawującego funkcję publiczną. Ustawowy zakaz łączenia prowadzonej działalności z wykonywaną funkcją publiczną...

SA/Sz 2428/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-11

organów władzy publicznej obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej., W rozdziale X regulaminu organizacyjnego rady...
ochrony obywatela do informacji o działalności organów władzy publicznej. Wprowadzony do statutu art. 9a nie narusza zasady ochrony obywatela do informacji...
1   Następne >   3