Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

II SA/Go 675/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ) w zw. z art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...
roku o dostępie o informacji publicznej oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości...

K 17/05 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2006-03-20

Art. 5 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198, Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1271, Dz.U. 2004 nr 240 poz...
., wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o zbadanie zgodności:, art. 5 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Op 79/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-29

się na ustawę o dostępie do informacji publicznej wystąpiła do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu - zwanego dalej Stowarzyszeniem, o przesłanie drogą...
organu administracji publicznej w zakresie dostępu do informacji publicznej, w trybie przepisów przywołanej ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwanej dalej...

II SAB/Łd 101/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-08

z dnia 13 października 2011 r., Według skarżącej Spółki organ wbrew treści art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
administracyjnych informacja objęta żądaniem zawartym w piśmie z dnia 13 października 2011 r. stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie...

III RN 89/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-03

dostępu do informacji, będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego, pisemnego...
informacji o ich działalności, zapewnienia dostępu do dokumentów oraz zapewnienia wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej /uzasadnienie wyroku Sądu...

II SA/Ka 2449/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-03

przez skarżącą informacji mieścił się w tych granicach, bo materia prowadzenia szkół i innych placówek oświatowych należy do zakresu działalności publicznej w rozumieniu cytowanego...
do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. W przekonaniu Sądu realizację tych zasad zapewniały informacje udzielone...

III SA/Gl 925/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-29

konkursu i nie dokonała modyfikacji przedmiotowej Dokumentacji Konkursowej. Nie wysłała również wnioskodawcy jakiejkolwiek informacji o swoich błędach w dokumentacji. Obowiązki...
wnioskodawców mogło wzbudzać kryterium dostępu nr 9 (zgodnie z Planem Działania na rok 2010) mówiące, iż 'Projekt outplacementowy musi obowiązkowo zawierać przynajmniej jeden...

IV SA/Wr 498/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-21

, na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę D. z dnia [...] lutego 2010 r. Wskazał ponadto, że posiada dostęp do rynku pracy i pracuje w Polsce. Z treści odwołania...
w wychowywaniu dzieci dla uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego, bowiem posiada kartę pobytu w Polsce bez adnotacji 'dostęp do rynku pracy'., Organ podkreślił...

IV SA/Gl 328/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-14

oraz inne znaczące, z punktu widzenia danego rodzaju pomocy, informacje. W ramach jednego projektu możliwe jest udzielanie różnych rodzajów pomocy publicznej. Istnieje jednoczesna...
Przedsiębiorczości [...], po drugie - nie wskazał również innych, znaczących z punktu widzenia rodzaju pomocy publicznej informacji., Podniósł, że w polu dotyczącym wielkości...

II OZ 503/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-02

1. Konwencja sporządzona w Aarhus w dniu 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości...
w zakresie dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, bowiem zrównane...
1   Następne >   +2   +5   +10   12