Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Lu 612/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-13

publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Ponadto podkreśliła, że na wykonywanie zadań z zakresu edukacji publicznej otrzymuje środki finansowe...
. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację...

I SA/Łd 1200/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-11

publicznych, por. też pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2000 r., sygn. akt III SA 1432/99, opubl. w Systemie Informacji Prawnej...
z którym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane na nich budowle, z wyjątkiem związanych...

I SA/Gl 755/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-20

miejsce w sytuacji informacje zawarte w tej ewidencji pozostają w sprzeczności z danymi zamieszczonymi w innych rejestrach publicznych, których pierwszeństwo (przed danymi...
lub dworcem komunikacji autobusowej albo też nie jest odrębnym pasem gruntu wydzielonym wyłącznie w celu zapewnienia dostępu tej działki do drogi publicznej., 3. Grunty...

I SA/Po 817/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-17

, podatnicy złożyli [...] sierpnia 2016 r. informacje IN-1 oraz IR-1, w których dla działki [...] o pow. [...] ha oraz dz. [...] o pow. [...] ha zmieniono klasyfikacje z Bi...
, na BrRVI. Pismem z [...] października 2016 r. wezwano podatników do złożenia informacji IN-1 na podatek od nieruchomości według stanu obowiązującego do [...] sierpnia...

I SA/Łd 673/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-04

utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy...
pierwszej instancji organ podał, że oceny przedmiotu opodatkowania dokonano na podstawie informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego, złożonych w toku...

I SA/Łd 672/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-04

i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne...
., W uzasadnieniu decyzji pierwszej instancji organ podał, że oceny przedmiotu opodatkowania dokonano na podstawie informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego...

I SA/Łd 674/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-04

i Kartograficznej w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi...
pierwszej instancji organ podał, że oceny przedmiotu opodatkowania dokonano na podstawie informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego, złożonych w toku...

I SA/Łd 675/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-04

w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi...
., W uzasadnieniu decyzji pierwszej instancji organ podał, że oceny przedmiotu opodatkowania dokonano na podstawie informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego...

I SA/Ol 467/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-11-23

budowy farmy (k. 68)., Strona zgłosiła 3 stycznia 2020 r. zajęcie gruntów na działalność gospodarczą o powierzchni 1,7076 ha, w złożonej informacji o nieruchomościach...
i obiektach budowlanych (IN-1) za okres od października 2019 r. (k. 79-73)., Pełnomocnik podatnika złożył 4 października 2021 r. informację IN-1 za okres od stycznia 2021 r...

I SA/Bk 117/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-29

. rozstrzygnięcie., Kolegium uznało, że w sprawie tej dokonano prawidłowego wymiaru podatkowego za 2011 r. Wobec nie przedłożenia przez skarżącego aktualnych informacji podatkowych...
. nie został ujawniony w księdze wieczystej, nie działa wobec niego ochrona wynikająca z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Uwzględniając pozostałe dowody...
1   Następne >   +2   5