Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Sz 1185/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-17

, do których utworzenia i utrzymania jest zobowiązana na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, ze zm...
, do których utworzenia i utrzymania jest zobowiązana na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W konsekwencji organ uznał, że Gminie nie przysługuje prawo...

I FSK 491/16 - Wyrok NSA z 2016-06-07

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz imprez i zakupów mających na celu promocję gminy., W odniesieniu...
publicznej, jest również zobowiązana, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do utworzenia i utrzymania stron internetowych wskazanych...

I SA/Bd 99/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-17

o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne, o dostępie do informacji o sprawie w wykazie spraw sądowych e-Wokanda pod wskazanym adresem internetowym oraz o możliwości...
pozyskanych przez organ informacji od Okręgowych Urzędów Probierczych w W. oraz K., żadna z firm zidentyfikowana w fakturowym łańcuchu dostaw tej biżuterii tj. C. E. Sp. z o.o....

II SA/Sz 817/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-03-07

Publicznej, zwanym dalej 'Biuletynem', o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz na tablicy...
umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej), określeniu wymagań, jakie mają spełnić osoby ubiegające się o to stanowisko (wymagania niezbędne...

I FSK 253/16 - Wyrok NSA z 2020-09-10

mieści się również promocja gminy, co wynika z treści art. 7 ust. 1 pkt 18 u.s.g. Ponadto na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ustawy o dostępie do informacji...
publicznej każdy organ władzy publicznej ma obowiązek udostępniać informacje publiczne za pośrednictwem stron w sieci teleinformatycznej Biuletynu Informacji Publicznej...

I FSK 2052/18 - Wyrok NSA z 2020-12-02

, że zasadniczym celem realizacji projektu jest usprawnienie procedur administracyjnych dla obywateli i zaspokajanie szeroko rozumianym potrzeb w zakresie dostępu do informacji...
, , po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Go 175/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-11

w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził...
m.in., że w zakresie stosowania tej ustawy znajdą się tylko te informacje, które dotyczą pełnienia funkcji publicznej przez komornika sądowego. Zdaniem tego sądu...

I FSK 514/16 - Wyrok NSA z 2020-10-20

się również promocja gminy, co wynika z treści art. 7 ust. 1 pkt 18 u.s.g. Ponadto na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1429, ze zm.) każdy organ władzy publicznej ma obowiązek udostępniać informacje publiczne za pośrednictwem stron w sieci...

I FSK 1994/16 - Wyrok NSA z 2018-10-03

decyzji z rażącym naruszeniem art. 194 § 1 o.p. w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198...
2013 r., zgodnie z którą zamawiający zlecił w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych, a wykonawca przyjął do realizacji...

I SA/Sz 38/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-18

Informacji Publicznej to system stron internetowych służących powszechnemu dostępowi do informacji publicznej. Na swojej stronie BIP, Skarżąca jest zobowiązana...
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej przywoływanej jako: 'u.p.t.u.') wskazał, że za podatnika nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100