Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Bd 463/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-10-13

do kilku urzędów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z prośbą o informację jak rozstrzygane są sprawy z art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn...
, należy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma udzielić organowi stosownych informacji. Na to pismo Skarżący nie udzielił odpowiedzi., Naczelnik Pierwszego Urzędu...

I SA/Ol 554/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-04

wynika, że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być udzielane jedynie informacje zbiorcze o podatnikach, nie mogą być natomiast udzielane żadne informacje...
informacji o zalaniach, pożarach i innych zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na stan przechowywania w archiwum dokumentów. Podkreślił, że z dokumentu tego wynikało...

III SA/Wa 822/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-15

na zbiorze cech rynkowych, którymi dla przedmiotowych działek budowlanych są lokalizacja (stopień zurbanizowania wsi, dostęp do komunikacji publicznej, szkoły, sklepów...
biegły wziął pod uwagę takie elementy cenotwórcze jak lokalizacja (stopień zurbanizowania wsi, dostęp do komunikacji publicznej, szkoły, sklepów), dojazd i dostęp do działki...

I SA/Gl 348/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-17

publicznej ani urządzonej drogi dojazdowej do działek z bezpośrednim dostępem do drogi. Cecha 'dostępu do drogi publicznej' jest bardzo istotna, gdyż jej brak powoduje...
działek porównywalnych należy uznać za nieprawidłowy. Jak podkreślił, jeżeli biegły nie dysponował informacjami o działkach bez dostępu do drogi winien był uwzględnić...

I SA/Ol 534/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-30

sprawy podatkowej polega na ograniczeniu stronie dostępu do informacji podatkowych objętych tajemnicą skarbową, przekazywanych organom podatkowym przez innych podatników...
na interes publiczny ich udostępnienie podlega ograniczeniu wynikającemu z art. 178 § 2 Ordynacji podatkowej. Jednakże informacje te stanowią fakty znane organowi z urzędu...

I SA/Lu 859/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-14

, położonych na terenie miasta i gminy L., odnotowanych w latach 2008-2011. W materiale porównawczym znalazły się nie tylko działki o dobrym dostępie do drogi publicznej...
, ale również działki o słabym dojeździe i dwie działki bez dostępu do drogi publicznej. W przypadku działek pozbawionych dostępu do drogi publicznej cena za metr kwadratowy...

I SA/Kr 590/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-06

z informacją, iż przedmiotowy budynek nie został przyjęty do użytkowania, a pozwolenie budowlane wygasło w wyniku przerwanych prac budowlanych, biegły skorygował operat z dnia...
29 lutego 2016r. Natomiast powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku, z uwagi na brak dostępu do jego wnętrza (na wizji lokalnej nie pojawiły się strony postępowania...

III SA/Wa 85/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-25

podkreślił, że w związku z pandemią COVID-19 dostęp zarówno do sądu jak i do Urzędu Skarbowego był utrudniony. Zaznaczył, że pomimo wielokrotnych prób kontaktu z Sądem...
w zakresie spadku), gdzie uzyskał informację, że ustawowy termin na złożenie zgłoszenia i skuteczne zwolnienie się z podatku już minął. Podatnik zaznaczył, że czuje...

VIII SA/Wa 436/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

. z o. o. oraz nieruchomości położonych w R., przy ul. P., z uwagi na fakt, iż informacje o tych składnikach majątkowych skarżąca uzyskała [...] października 2007 r. na podstawie pisma [...] Sp...
. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2009 r. powinno uwzględniać obiektywne trudności w zebraniu wszystkich niezbędnych informacji...

I SA/Po 1508/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-16

[...] po uprawomocnieniu się postanowienia przekaże urzędowi skarbowemu stosowną informację, w związku z wydanym orzeczeniem, nie złożyła do organu podatkowego zgłoszenia...
[...] zł. Poinformowała również o braku dostępu do środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym (wynoszących [...] zł), gdyż prawo do nich mają wszyscy...
1   Następne >   +2   5