Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

III SA/Wa 1458/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-03

, regulacje związane z ochroną zdrowia, regulacje związane z dostępem do informacji publicznej i ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego, prawo podatkowe, regulacje...
relations polegają w szczególności na pozyskiwaniu informacji i budowaniu relacji pośród potencjalnych klientów S. z polskiego sektora publicznego (administracji publicznej...

III SA/Wa 1158/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-29

, na swój wniosek, dostęp do informacji i dokumentów znajdujących się w aktach sprawy administracyjnej i podlegających uwzględnieniu przez organ publiczny w celu wydania...
publiczny w celu wydania decyzji, chyba że względy interesu ogólnego uzasadniają ograniczenie dostępu do tych informacji i dokumentów. TSUE oceniał zatem zasadniczo...

III SA/Wa 2290/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-11

, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i angielskiego] w ramach realizacji zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania edukacyjnego dla szkół wyposażonych w pracownie...
;, i) J. C.- specjalista ds. zamówień publicznych i handlu w O. [protokół przesłuchania z 17 maja 2012 r.] zeznał, że pomimo iż zajmował się zamówieniami publicznymi...

I SA/Gl 775/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-25

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej...
Informacji Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Przedmiotem skargi jest interpretacja...

I SA/Po 871/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-23

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla interpretację w zaskarżonej...
części; II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 697,- zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) tytułem zwrotu...

I SA/Gl 1642/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-10

.), Protokolant Katarzyna Czabaj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2020 r. sprawy ze skargi A Sp. z o. o. w G. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...
i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.; dalej 'O.p.') Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej...

III SA/Wa 2223/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.133.2021.1.JF w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę. T. spółka...
zmian w składzie osobowym Spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, aktualizacji informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych...

I SA/Kr 668/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-20

138.147.416,00 zł, które wykazała w złożonej do Pierwszego M. Urzędu Skarbowego w W. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego...
w złożonej do Pierwszego M. Urzędu Skarbowego w W. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających...

I SA/Bd 324/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-07-05

: 'u.p.d.o.p.') - tj. obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, powstanie za rok podatkowy trwający od dnia 1...
, pierwszy raz obowiązek sporządzenia i podania do publiczną wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkową powstanie za rok podatkowy trwający od dnia...

II FSK 3579/15 - Wyrok NSA z 2017-09-26

gospodarczej jest przygotowanie i egzekucja strategii inwestycyjnej. Eksperci i analitycy dzięki stałemu dostępowi do profesjonalnych analiz i szczegółowych danych...
, że w przedmiotowej sprawie za czynnik różnicujący można by uznać fakt, iż inaczej niż w odniesieniu do państw Unii Europejskiej, pozyskiwanie informacji odbywa się w oparciu...
1   Następne >   +2   +5   +10   47