Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

I SA/Gl 1261/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-20

pierwszej instancji w trybie ustawy z dnia 6 września 2006 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018. 1330) celem udostępnienia pełnych danych w tym zakresie...
obu instancji postępowania. Informacje o zasięgu szerszym, wykraczającym poza zgłoszone żądanie organ pierwszej instancji winien udostępnić w ramach dostępu...

II GSK 77/07 - Wyrok NSA z 2007-04-19

postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych...
za okres sprawozdawczy obejmujący miesiąc styczeń 2005 r. oraz umorzył postępowanie w sprawie przywrócenia terminu do złożenia miesięcznej informacji o wynagrodzeniach...

V SA/Wa 1379/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

2007 r., sygn. akt P 25/06. Podzielił stanowisko organu odnośnie materialnego charakteru i odrębności terminów do złożenia informacji - INF- D i wniosku o wypłatę...
miesięcznego dofinansowania - Wn-D. Zgodził się z organem również, że wezwanie do korekty informacji INF-D z załącznikami nie powoduje przesunięcia terminu do złożenia wniosku...

II GSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-30

. oraz umorzył postępowanie w sprawie przywrócenia terminu do złożenia miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników...
. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że H. Sp. z o.o. nie złożyła miesięcznej informacji i wniosku o wypłatę dofinansowań w terminie przewidzianym prawem, czyli do 20...

V SA/Wa 2218/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

tzw. backup-ów najważniejszych danych i informacji, czy to w formie elektronicznej czy pisemnej, aby mieć możliwość odtworzenia ich w momencie uszkodzenia komputera...
złożone również w formie pisemnej. Zatem strona mogła również sporządzić wniosek w formie pisemnej i wysłać go za pośrednictwem operatora publicznego., Jednocześnie...

V SA/Wa 2175/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-17

się problem z komputerem, jednak po próbie wysłania powyższych dokumentów nie było żadnej informacji o nieudanej próbie (...)'. Zgodnie z wyjaśnieniami, strona o niezłożeniu...
administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Oznacza to, iż zadaniem wojewódzkiego sądu administracyjnego...

III SA/Lu 553/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-07

architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji. Stosownie do art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d/ ustawy o rehabilitacji...
działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:, 1) decyzje administracyjne;, 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym...

II SA/Bd 334/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-04

jest m.in. przez likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji (art. 9 ust...
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola wspomniana sprawowana jest pod względem zgodności z prawem (§ 2). Sąd...

I SA/Lu 601/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-17

przez likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji. Jednocześnie...
w dniu 23 czerwca 2020 r. ustalono, że obecnie budynek nie jest zamieszkiwany, ponieważ trwa generalny remont., W dniu 6 lipca 2020 roku strona otrzymała informację...

II GSK 1085/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

z odstępstwem od projektu budowlanego w zakresie rozwiązania systemu wentylacyjnego oraz dostępu światła dziennego w hali produkcyjnej. Nadto dobudowano do niego kotłownię...
na budowę przedmiotowej hali produkcyjnej oraz hali magazynowej wg kategorii XVIII, zmienioną decyzją z dnia [...] listopada 2007 r. Według informacji uzyskanej przez organ...
1   Następne >   2