Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

I OSK 748/14 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Informacji Publicznej, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze organizacji społecznej...
sposób wnoszenia oraz rozpoznawania zastrzeżeń zgłaszanych w trybie wyborczym i stanowi lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...

VIII SAB/Wa 19/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-14

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postępowanie Komisarza Wyborczego w R. w związku z utrudnianiem dostępu do informacji publicznej, jaką stanowią...
ustawy o dostępie do informacji publicznych,, a zatem nie podlegają udostępnieniu., Pismem z dnia 23 lipca 2007 roku skarżący poinformował Sąd, że nie składał zażalenia...

II OSK 3006/15 - Wyrok NSA z 2017-08-30

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej., W wyznaczonym terminie wpłynęły dwa podania, w tym skarżącego, który udokumentował, że w okresie od [...] 2009 r. do [...] 2013 r...
przepis wskazuje, iż dane adresowe są jednym z istotnych składników informacji ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej;, - art. 15 ust. 1 ustawy o pracownikach...

IV SA/Gl 467/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-05

Inicjatora Referendum - przedłożył Komisarzowi Wyborczemu w K. informację o spełnieniu obowiązków wskazanych w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o referendum lokalnym. Dodatkowo...
wydane potwierdzenie o wpłynięciu wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego wraz z informacją o spełnieniu obowiązku z art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o referendum lokalnym...

II SA/Po 558/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-29

halą sportową i umieszczenie w jej rezultacie banera reklamowego spowodowało bowiem wyłączenie części powierzchni reklamowej w hali z powszechnego dostępu dla innych...
. W razie bezskutecznego upływu tego terminu wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze., W kontekście powyższego...

II SA/Ke 904/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-11-26

Handlowo - Techniczne '...'. Z przedstawionych informacji i kserokopii umów wynikało, że poszczególne jednostki organizacyjne zawarły ogółem 71 umów z ww. spółką na łączną...
kwotę 1.190.416,90 zł. W większości przypadków podstawą świadczonych usług był art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, według którego ustawy tej nie stosuje...

III SA/Lu 476/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-07

pawilonu handlowego wraz z przyległym placem i dojazdem do lokalu o pow. 80 m²., Wojewoda L. podniósł, że z informacji i dokumentów przedstawionych przez Wójta Gminy S. wynika...
informacji i danych niezbędnych do należytego wykonania przysługujących wojewodzie uprawnień nadzorczych, co prowadziło do błędnego uznania, że przedmiotowy parking stanowi...