Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

II SA/Po 408/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

. (dalej jako: Dyrektor), w przedmiocie wyznaczenia opłaty w dostępie do informacji publicznej. Zaskarżonemu aktowi zarzucono naruszenie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1...
oraz art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.)., W uzasadnieniu skargi...

II SA/Sz 1094/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-28

. Pismem z dnia 27 lutego 2007 r. G. W. wystąpił, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), do Prezydenta...
o dostępie do informacji publicznej organ rozstrzyga o kosztach wynikających z udostępnienia, a z art. 264 kpa wynika, iż postanowienie w sprawie kosztów ma samodzielny byt...

VIII SA/Wa 985/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

niż realizacja zadania publicznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia, 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm...
ustępu 1 art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wynika, że nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze...

VIII SA/Wa 983/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

zadania publicznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia, 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm...
. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nadto...

I OSK 1736/07 - Wyrok NSA z 2008-11-18

np. katalog zawarty w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), w którym wymieniono szereg kategorii...
powiatowym, nie można zatem do określenia zadania publicznego stosować przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sposób zatrudniania pracowników jest objęty...

I OZ 691/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia oddalić zażalenie D. P. (dalej skarżący) pismem z 16 kwietnia 2014 r. wystąpił do Wojewódzkiego w Warszawie...

II SA/Kr 776/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-05

położona w obrębie Z., składająca się z działek nr [...], [...], [...] i [...] posiada dostęp do drogi publicznej nr [...] poprzez obsługę komunikacyjną przewidzianą...
jego były nieuzbrojone, niezabudowane i nieodrolnione. Ponadto zdaniem odwołującego się projektowana 'Droga Wolbromska' odcina jego działkom dostęp do drogi publicznej ul...

I OSK 1536/07 - Wyrok NSA z 2008-11-18

nieodpłatnego dostępu do zgromadzonych w rejestrze danych podmiotowi publicznemu, jak i podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, ale tylko w zakresie realizacji...
[...] nr [...] w przedmiocie odmowy wydania informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego oddala skargę kasacyjną. Minister Sprawiedliwości postanowieniem z [...] grudnia 2006 r...

IV SA/Wa 2402/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-13

(plac [...]). Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa produkcyjna i usługowa oraz tereny podobne. Dojazd i dostęp do drogi publicznej - droga klasy głównej o nawierzchni...
[...]). Sąsiedztwo i otoczenie - zabudowa produkcyjna, usługowa oraz tereny podobne. Dojazd i dostęp do drogi publicznej - droga gminna klasy głównej o nawierzchni asfaltowej. Kształt...

II SA/Łd 492/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-14

publicznych terenu z zabudową mieszkaniową, utwardzoną. Komunikacja miejska występuje w znacznym oddaleniu. Dostęp do infrastruktury technicznej w stanie nieruchomości...
. Ulica B jest jedną z dróg publicznych terenu z zabudową mieszkaniową, utwardzoną. Komunikacja miejska występuje w znacznym oddaleniu. Dostęp do infrastruktury...
1   Następne >   +2   +5   +10   12