Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Łd 418/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-11

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) - (dalej: 'u.d.i.p.'), poprzez udostępnienie informacji publicznej w formie...
nie zmodyfikowała swojego żądania, nadal domagając się wydania dokumentów w formie przez siebie wskazanej. Organ wyjaśnił, że w przypadku dostępu do informacji publicznej...

I SA/Łd 206/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-30

wskazała art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1429; dalej: u.d.i.p....
nie okazała oryginału dokumentu wraz z odpisem., Na zakończenie organ wyjaśnił, że w przypadku dostępu do informacji publicznej nie jest zasadą poświadczanie zgodności kopii...

II FSK 1805/10 - Wyrok NSA z 2012-03-13

, jest natomiast daniną o charakterze publicznoprawnym, stanowiącą częściową lub całkowitą odpłatność za czynności dokonywane przez organy administracji publicznej. Przy wydaniu...
, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych...

III SA/Wa 126/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

na uwadze powszechny dostęp do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem centralnej informacji oraz prawo do otrzymywania, również drogą elektroniczną, poświadczonych...
r. A. Sp. z o.o. (dalej jako: 'Skarżąca' lub 'Spółka') złożyła informację o odpadach niebezpiecznych oraz o sposobie gospodarowania tymi odpadami, do ww. informacji...

III SA/Wa 125/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-06

w dniu 20 września 2011r. G. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako: 'Skarżąca' lub 'Spółka') złożyła informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania...
tymi odpadami, podpisaną przez prokurenta i członka zarządu. Do informacji tej dołączony został odpis z rejestru przedsiębiorców stwierdzający udzielenie prokury E. C...

III SA/Wa 130/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

powszechny dostęp do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji oraz prawo do otrzymywania, również drogą elektroniczną, poświadczonych odpisów...
informację o odpadach niebezpiecznych oraz o sposobie gospodarowania tymi odpadami, do ww. informacji dołączony został odpis z rejestru przedsiębiorców stwierdzający...

II FSK 2761/14 - Wyrok NSA z 2016-11-09

), z której wynika powszechny dostęp do danych zawartych w rejestrze sądowym za pośrednictwem centralnej informacji oraz prawo do otrzymywania, również drogą elektroniczną...
nie ogranicza ani dostępu do danych zawartych w rejestrze sądowym za pośrednictwem centralnej informacji, ani prawa do otrzymywania, również drogą elektroniczną...

II FSK 2941/14 - Wyrok NSA z 2016-11-09

w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym - podlega opłacie skarbowej. Organ wskazał, że w konsekwencji wprowadzenia nowych regulacji...
- w sprawie z dziedziny administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym czy przed innymi podmiotami wykonującymi zadania z tej dziedziny (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy...

II SA/Kr 971/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-23

oraz terenie drogi publicznej - drogi zbiorczej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDZ. Organ II instancji wskazał, iż wbrew zarzutom Odwołującego się dla odzwierciedlenia...
, co prowadzi do wniosku, że posiada on wartość dowodową. Organ podkreślił, że operat szacunkowy zawiera wszelkie informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości...

I OSK 2245/14 - Wyrok NSA z 2016-04-21

., Ponadto Z. J. wskazał, iż odrzucenie wniosku o zwolnienie z opłaty, jak również odmowa przyjęcia do rozpoznania złożonej przez niego skargi stanowi odmowę dostępu...
tytułem opłat i kosztów postępowania, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin...