Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I OSK 3937/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-20

, że w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest jednolite stanowisko, że przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz...
przepisów u.d.i.p. i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego prowadzi do wniosku, że ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi w stosunku do k.p.a. lex...

II SA/Sz 1127/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-01-11

, jeśli ustawa nie stanowi inaczej., W myśl art. 16 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176, dalej przywoływanej...
k.p.a. jest art. 2 ust. 1 u.d.i.p., w myśl którego każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej. Zawarta w ww. przepisie norma...

I OSK 60/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 1 i art. 3 § 2 P.p.s.a., poprzez ich błędną wykładnię, a w konsekwencji uznanie, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w podmiot kwestionujący to rozstrzygnięcie poprzez złożenie skargi (sprzeciwu)., Wobec powyższego, zarzuty naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

III OSK 4377/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-20

dostępu do informacji publicznej. Nie ma przy tym znaczenia dla oceny legitymacji skargowej, czy informacja publiczna dotyczy pracowników danego starostwa...
Starosty [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z [...] września 2020 r. Nr [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia: oddalić skargę...

III SA/Gd 697/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2024-01-25

2024 r. sprzeciwu R. Ł. od decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 października 2023 r. nr Adm.105.331.2023 w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
informacji publicznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 grudnia 2023 r. wnoszący sprzeciw został wezwany do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu...

III SA/Gl 410/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-07-28

do ponownej analizy wniosku Z.S. z dnia [...] r., złożonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawidłowego przeprowadzenia postępowania mającego na celu...
sprawy ze sprzeciwu Prezesa Sądu Rejonowego w Z. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w G. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia...

IV SA/Wr 68/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-12

[...] listopada 2017 r. odmawiającą osobie fizycznej - M. B. udostępnienia informacji publicznej w oparciu o przepis art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
informacji publicznej postanawia: odrzucić sprzeciw. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2017 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławczego w L. uchyliło decyzję...

I OSK 362/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-13

nie posiadał interesu prawnego do złożenia sprzeciwu. Podmiot ten z uwagi na obowiązki nałożone na niego ustawą o dostępie do informacji publicznej, działał...
. zwróciła się do Wójta Gminy S. o udostępnienie informacji publicznej. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2019 r. Wójt Gminy S. odmówił udostępnienia żądanej informacji publicznej...

III SA/Gl 194/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-07-01

wniosku Z. S. z 10 stycznia 2020 r. złożonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawidłowego przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenie...
sprawy ze sprzeciwu Prezesa Sądu Rejonowego w Z. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej...

IV SA/Wr 243/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-21

informacji publicznej w oparciu o przepis art. 16 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2016 r...
Burmistrza Ś. z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej M. B. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej...
1   Następne >   2