Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 408/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

. (dalej jako: Dyrektor), w przedmiocie wyznaczenia opłaty w dostępie do informacji publicznej. Zaskarżonemu aktowi zarzucono naruszenie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1...
oraz art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.)., W uzasadnieniu skargi...

III OSK 2166/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-11

informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi skarżąca podniosła, że 13 grudnia 2022 r. wystąpiła do organu z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej obejmującej zbiory...
danych przestrzennych' adresy usług pobierania nie zapewniają dostępu do informacji publicznej. W odpowiedzi otrzymała informację, że dostęp do wnioskowanych danych...

II SAB/Łd 209/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-12-16

do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej], mimo tego do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie nie otrzymało...
wykonującym zadania publiczne', o jakim mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Po pierwsze bowiem, zadaniem publicznym władz jest: 'zapewnienie...

I OSK 508/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), w dniu 29 lipca 2008 r. wystąpił do Ministra Finansów 'o udzielenie informacji...
normatywnych. Art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb...

IV SA/Wr 721/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-17

publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. A. K. wniosła w niniejszej sprawie skargę na naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej przez J. W. - Prezesa...
Spółdzielni Mieszkaniowej w J. - L. i radnego Rady Miejskiej. Z uzasadnienia skargi wynika, że naruszenie przez J. W. ustawy o dostępie do informacji publicznej polegało...

II SAB/Wa 267/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

informacji publicznej., Marszałek Województwa P. zarzucił Szefowi CBA naruszenie art. 13, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
wniosek nie podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż nie został spełniony zakres podmiotowy w rozumieniu art. 2 ust 1 tej ustawy. Zdaniem...

II SAB/Kr 113/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-10-08

wnioskiem - znak wnioskodawcy [...], nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, lecz jest informacją...
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Następnie Wojewoda Małopolski stwierdził, że załatwiając sprawy z wniosków o informację publiczną organ kieruje...

I OSK 2435/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-27

[..] oraz o przekazanie kopii dokumentów stanowiących podstawę nabycia, motywując swój wniosek przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
dostępu do informacji publicznej., Pismem z dnia [..] lutego 2016 r., znak: [..], Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował Z.J., że zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1...

II SAB/Kr 74/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-04

publicznego zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej'. Poinformował, że nie jest w bezpośrednim posiadaniu informacji...
narzucając 7 dniowy termin od daty otrzymania pisma do wykazania szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu i dostępie do informacji pod rygorem pozostawienia wniosku...

II SAB/Po 95/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-07

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nie tylko nie udostępniono żądanej informacji, ale również nie wydano decyzji o odmowie jej udostępnienia. Zdaniem strony...
o dostępie do informacji publicznej. Podkreślono, iż z żadnej ustawy za wyjątkiem ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zgodnie z którą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100