Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

I OZ 846/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

należą sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej (art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)., Zażalenie na powyższe...
termin ich rozpatrzenia przez sąd., Stosownie do art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, do skarg rozpatrywanych w postępowaniach...

II SA/Bd 225/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-07

[...] [...] na akt Inne z dnia [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej postanawia 1. odrzucić skargę kasacyjną, 2. zwrócić...
., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej., Od tego wyroku Stowarzyszenie wniosło skargę kasacyjną., Zarządzeniem z dnia [...] października 2015 r...

II SA/Wa 1405/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-16

skargę K. N. na pismo T. S.A. z siedzibą w W. z dnia [...] sierpnia 2017 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej p o s t a n a w i a: - odrzucić skargę kasacyjną...
. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., Odpis powyższego orzeczenia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 21 listopada 2017 r. (vide: zwrotne...

I OSK 1992/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-16

zażalenia wskazując, że przepis art. 15 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.; dalej jako 'u.d.i.p.') stanowi...
, że stosownie do art. 7 ust. 2 u.d.i.p. dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15. Zgodnie natomiast z ostatnim ze wskazanych przepisów...

I OSK 1617/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

się do Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
- informację publiczną. Inną kwestią jest natomiast dostęp do danych osobowych w nich zawartych bądź objętych tajemnicą służbową lub państwową., Sąd podkreślił...

III OSK 1272/21 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.; zwanej dalej: 'u.d.i.p.'):, 1) Ilu notariuszy było łącznie wpisanych na listę notariuszy...
z którym obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Ustawa o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Bk 224/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-14

: [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną Postanowieniem z dnia 6 maja 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
do informacji publicznej, z uwagi na nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi. Odpis niniejszego postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o prawie, sposobie...

II SAB/Wa 119/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-20

w sprawie ze skargi M. B. na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej p o s t a n a w i a - odrzucić skargę...

I OSK 2625/14 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

., W pisemnych motywach swojego orzeczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że ustawa o dostępie do informacji publicznej ustanawia generalną zasadę...
udostępnienia informacji publicznej, przewidując jednocześnie różne, wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112...

II SAB/Rz 132/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-12-20

niejawnym sprawy ze skargi M. L. na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w związku ze skargą kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę M. L. na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Odpis powyższego wyroku...
1   Następne >   +2   6