Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III SA/Gl 697/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-29

przedmiotowej kwoty dotacji oraz celów jej przeznaczenia w trybie dostępu do informacji publicznej. W okresie wprowadzenia stanu epidemii jak i zagrożenia epidemicznego w związku...
. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej u.f.p.) środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze...

I SA/Gd 344/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-28

informacje, zawarte w korespondencji mailowej. W korespondencji tej syndyk wyraźnie wskazał, że nie ma dostępu do dokumentacji i przebywa na zwolnieniu, co uzasadnia...
Dyrektora IAS i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia., Jak wynika z uzasadnienia wyroku WSA w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2021 r., w ocenie Sądu informacje, którymi...

I SA/Sz 120/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-06-01

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz...
, zgodnie z informacjami odpowiadającymi odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki, reprezentował zarząd w osobach Z. K. jako Prezes oraz M. K., S. O. oraz A. G...

I SA/Bk 206/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-08-25

. W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego ustalono, iż Spółka nie posiada żadnego majątku, z którego można prowadzić skuteczną egzekucję. Na podstawie Informacji...
uzyskanej z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych ustalono, iż Spółka nie jest właścicielem nieruchomości. Nie jest też właścicielem lub współwłaścicielem ruchomości...

I SA/Kr 1102/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-30

rzeczywistego i efektywnego wykonywania funkcji członka zarządu z uwagi na bezprawne ograniczenie mu dostępu do podstawowych informacji przez księgową., W orzecznictwie podnosi...
i przeprowadzenie tychże dowodów, wobec faktu ich istotnego wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,, - zwrócenie się do Bank [...] z siedzibą w [...] o udzielenie informacji o zajęciu...

I SA/Gd 634/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-14

za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego. Z załączonych do akt: informacji z m S.A., C. S.A., informacji z E.S.A., informacji z Urzędu Miasta Gdynia., informacji...
z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych oraz CEPiK oraz informacji pobranych z aplikacji Ognivo wynika, że Spółka nie posiada majątku ruchomego, nieruchomego i innych praw...

III SA/Wa 2412/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-08

. Zgodnie z informacją z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Spółka nie posiada nieruchomości., Biorąc pod uwagę brak majątku ruchomego...
odpowiada prawu., Kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana jest pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi...

I SA/Wr 956/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-28

o charakterze publiczno-prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednakże zgodnie z brzemieniem art. 67 ustawy o finansach...
publicznych do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym stosuje się odpowiednio przepisy Działu III Ordynacji podatkowej. Dział...

III SA/Wa 2323/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

z różnych źródeł moment, w którym zarząd mógł uzyskać informację, będzie inny niż w przypadku np. mniejszych spółek prowadzących jednolity organizacyjnie profil działalności...
pod uwagę normalny tok czynności i należytą staranność wymaganą od każdego członka zarządu - w okresie od 9 do 24 września 2015 r. nie dostając dostępu do dokumentacji...

I SA/Kr 366/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-15

(doręczenie zawiadomienia nastąpiło w trybie art. 44 § 4 k.p.a.). W odpowiedzi na ww. zawiadomienie bank udzielił informacji pismem z 3.02.2020r., że stosownie do art 889 §...
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr [...] wynika, że ostatnie sprawozdanie finansowe Spółka złożyła 15.07.2016r. Było to sprawozdanie za 2015r. W dziale 4 w rubryce 4...
1   Następne >   3