Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SAB/Gl 108/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-12-08

informacje na podstawie regulacji ogólnej jaką jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 2176 ze zm.) - dalej...
o dostępie do informacji publicznej według założeń ustawodawcy ma być ustawą ustrojową, gdyż rozwijając i precyzując konstytucyjną zasadę, że informacja publiczna...

II SAB/Kr 35/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-29

że w innej - doprecyzowanej formie. W przedmiotowej sprawie nie zaszły podstawy do wydania decyzji odmownej na podstawie art. 16 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
na wniosek, jednocześnie dochowując terminów przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje...

II OSK 2216/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

- wewnętrznej stanowi inwestycję celu publicznego, stąd zakazy dotyczące braku ingerencji w siedliska przyrodnicze zawarte w uchwale Nr [...] Sejmiku Województwa P. z dnia...
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm., 'o.o.ś....

II SA/Łd 132/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-19

liczbie użytkowników dostępu do ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Ponadto z uwagi na zasięg oddziaływania inwestycji, wykraczający poza granicę gminy D...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu lokalizacji inwestycji celu publicznego oddala...

IV SA/Wa 26/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-30

publiczny ma umożliwić lokalnej społeczności swobodny dostęp do wód powierzchniowych i rozbudowę bazy turystycznej, jako miejsce wypoczynku i pracy dla obsługi. Generalny...
czynności za działania w imię nadrzędnego interesu publicznego. W przedmiotowym odwołaniu zarzucono Regionalnemu Dyrektorowi, że analizując czy przedmiotowy wniosek spełnia...

II OSK 1491/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-20

25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska...
do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r...

II OZ 750/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-20

także przepisy konwencji z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach...
Stowarzyszenie '[...]', wnosząc o pozytywne rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych na podstawie art. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie...

IV SA/Wa 757/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej., W powyższym piśmie M. T. podniósł ponadto, że coroczne decyzje wydawane...
jego tytułu prawnego do nieruchomości, gdy stan prawny nieruchomości mógł zostać ustalony przez organ w rejestrze publicznym, tj. Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych...

II SA/Sz 383/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-28

w miejscach publicznych, umieszcza się dodatkowo informację o sposobie eksploatacji pojemnika oraz dane, o jego właścicielu., 4. Jeżeli olej podczas użytkowania...
pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień 30.01.2012 r., W uzasadnieniu zarządzenia wskazano...

II OSK 464/13 - Wyrok NSA z 2014-08-27

wynika że dodatkowo informację o treści art. 10 kpa podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłowo oraz poprzez zamieszczenie...
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szydłowo. Kolegium doszło do przekonania, że w sprawie nie doszło...
1   Następne >   +2   +5   8