Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

I OSK 2569/15 - Wyrok NSA z 2017-01-05

naruszenie art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. 'd' ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764...
- powoływanej dalej jako ustawa o dostępie do informacji publicznej), przez ich błędną wykładnię i niezastosowanie wskutek przyjęcia, że dzienna data urodzenia sędziego...

II SAB/Wa 468/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-13

przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, Z. N. skierował do Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w [...] wniosek o udostępnienie mu następujących...
przedmiotowego ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Udostępnieniu podlega wyłącznie umowa zwarta w trybie zamówień publicznych...

II SA/Wa 1832/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-29

r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.') i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r...
oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej...

II SA/Wa 1434/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

też, że strona www.trybunal.gov.pl pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
podmiotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Art. 26 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych...

I OSK 1640/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-19

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i odrzuca skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 7...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), uniemożliwia uwzględnienie wniosku. Po ponownym rozpoznaniu sprawy, na skutek odwołania...

II SAB/Wa 417/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

do uzyskania informacji o 'sposobach przyjmowania i załatwiania spraw' na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej - art. 6 ustęp 1 pkt 3 ppkt d. W ocenie...
skarżącego organ zamiast wydać decyzję, prowadzi korespondencję, w której pokrętnie odmawia dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Generalny Inspektor wniósł...

II SA/Wa 2154/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-24

osobowych, jak i prawa dostępu do informacji publicznej, postanowił skorzystać z przysługujących mu uprawnień i przystąpić do toczącego się postępowania przed Prezesa...
w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm. u.i.d.p.)., Zdaniem [...] kwestia wykładni art. 11 c...

II SA/Wa 1810/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

przepisami, sposób;, 3) art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez ograniczenie dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne...
. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez przyjęcie, że postępowanie prowadzone przez KRS w celu wyłonienia kandydata, który zostanie...

III OSK 2623/21 - Wyrok NSA z 2023-11-14

, mogą być przetwarzane, w celu ich udostępnienia, na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Jednocześnie, Sąd stwierdził, że Prezes UODO...
, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej - a zatem kategoria obejmująca również ochronę danych osobowych - powinno ustąpić prawu...

I OSK 2677/17 - Wyrok NSA z 2018-03-26

udostępnienia informacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanej dalej 'ustawą' albo 'u.d.i.p.' przez jego błędną wykładnię, prowadzącą do uznania...
1   Następne >   +2   +5   +10   48