Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II SA/Bd 106/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-11

przepisów prawa procesowego art. 7 w zw. z art. 77 § 1 w zw. z art. 80 kpa oraz art. 16 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku...
z art. 107 § 1 kpa, a także art. 16 ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak również prawa materialnego: art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw...

VII SA/Wa 552/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

do informacji publicznych o udzielenie stosownych informacji;, c) naruszenie art. 28 k.p.a. przez bezpodstawną odmowę udzielenia statusu strony właścicielom budynku objętego...
zadaszenie nad kondygnacją parteru w celu zabezpieczenia chodnika przed ewentualnym spadaniem pozostałości tynków i innych odspojonych części elewacji. Brak dostępu...

III SA/Po 516/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-26

instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach...
w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny zapewniając jednocześnie równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania (art. 37 ustawy) . Wybór...

VII SA/Wa 1316/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-08

, ewidencjonowania oraz ochrony i zabezpieczenia zgromadzonych zbiorów. W jej wyniku organ zalecił Z. L. P. wykonanie szeregu działań oraz przekazanie informacji o sposobie...
[...] [...], a strony zobowiązały się do podejmowania działań zmierzających do realizacji wspólnych zamierzeń z niego wynikających., W związku z informacjami, że Z. .P.nie...

VII SA/Wa 1891/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-24

. Ww. zalecenia obejmowały prace mające na celu zabezpieczenie zabytku przed dalszą degradacją. Obiekt nie był zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Tynki...
nieprzekonujący jest zarzut, że przedmiotowy zabytek nie był zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Taki zarzut mógłby się pojawić w protokole pokontrolnym, ale brzmi...

VII SA/Wa 1900/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-24

z [...] sierpnia 2019 r. Ww. zalecenia obejmowały prace mające na celu zabezpieczenie zabytku przed dalszą degradacją. Obiekt nie był zabezpieczony przed dostępem osób...
dwuinstancyjności postępowania administracyjnego wyrażonej w art. 15 k.p.a., Równie nieprzekonujący jest zarzut, że przedmiotowy zabytek nie był zabezpieczony przed dostępem osób...

IV SA/Gl 891/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-12

poinformowana, że jej kandydatura została odrzucona. Informacja została przekazana drogą mailową i nie zawierała uzasadnienia. Skarżąca podniosła, że nie została...
w tym zakresie skarżąca wskazała na wynikającą z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP zasadę równości, która oznacza nakaz równego traktowania przez władze publiczne podmiotów prawa...

VII SA/Wa 494/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-20

konserwatorskiej ze względu na tradycyjną formę architektoniczną., W znajdującej się w aktach sprawy i sporządzonej w maju 1978 roku karcie ewidencyjnej obiektu zawarto informację...
, że dom powstał w pierwszej połowie XIX wieku, stanowiąc rzadki już wówczas przykład góralskiego domu jednoizbowego. Pierwotnie budynek znajdował się w [...] (wg informacji...

II SA/Po 113/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-11

wskazali też, że w zaleceniach pokontrolnych nie podano: przepisu lub upoważnienia do podpisania dokumentu przez Kierownika Delegatury WUOZ, informacji, z których wynikałoby...
administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. W świetle treści art. 40 ust. 1 i 2...

II OSK 2839/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

. W sporządzonej w [...] roku karcie ewidencyjnej obiektu zawarto informację, że dom powstał w pierwszej połowie XIX wieku, stanowiąc rzadki już wówczas przykład góralskiego, 1...
budowlanego, został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych taśmą ostrzegawczą. Niemniej budynek, pomimo częściowych zniszczeń jego substancji budowlanej (głównie...
1   Następne >   2