Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol

II SAB/Rz 25/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-08-04

Oświaty w przedmiocie dostępu do informacji publicznej zobowiązuje Kuratora Oświaty do załatwienia wniosku J. B. z dnia 12 kwietnia 2004 r. o udostępnienie informacji...
sądowego. W skardze z daty Rzeszów, 22.06.2004 r. J. B. zarzucił Kuratorowi Oświaty bezczynność w sprawie dostępu do informacji publicznej. Wniósł o zobowiązanie organu...

I OSK 2740/16 - Wyrok NSA z 2017-04-11

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112 poz. 1198 ze zm.), dalej powoływana jako 'u.d.i.p.', Pismem z [...] Dyrektor Zespołu Szkół w C. wezwał skarżącą...
podniósł, że dyrektor szkoły publicznej prowadzonej przez organ samorządu terytorialnego jest, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiotem...

II SAB/Po 173/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-21

publicznym. Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje różne sposoby udostępniania informacji publicznych. Jednym z nich jest udostępnianie informacji publicznej...
, czy jest on zobowiązany, w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udzielenia wnioskowanej informacji publicznej oraz czy podjął stosowne...

IV SA/Gl 194/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-17

Integracyjnymi nr [...] w T., na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie t.j. Dz...
pogląd przeciwny przeczyłby treści art. 63 ust. 1 Karty Nauczyciela. Skoro, nauczycie nie są funkcjonariuszami publicznymi, to tym samym ograniczenie dostępu do informacji...

III SA/Gl 939/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-04-11

' - Biuletynu Informacji Publicznej określa art. 8 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). Wspomniany Biuletyn stanowi...
, której nie otrzymała od organu w żądanym zakresie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tymczasem zgodnie z art. 106 § 3 p.p.s.a., Sąd może z urzędu...

II SAB/Łd 14/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

września 2010r., ukaranie kierownika jednostki karą, o której mowa w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów...
. o dostępie do informacji publicznej kopii statutu, regulaminów obowiązujących w placówce i wykazu składników majątku placówki., W odpowiedzi na skargę 'A' Spółka...

I GSK 3210/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 4 p.p.s.a. poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu:, a) opublikowanie przez Wójta Gminy...
, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (por. art. 8 ustawy o z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. z 2016 r...

II SAB/Op 51/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-08

czerwca 2015 r., R. W., powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej wystąpił do Kuratorium Oświaty w Opolu o udostępnienie dokumentów pochodzących z akt...
organ przywołał regulację art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 , poz. 782, z póź. zm.), zwanej dalej...

II SAB/Po 107/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-06

z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarżąca wniosła o zobowiązanie dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu...
oraz art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w dniu 20 lutego 2015 r. skarżąca złożyła...

IV SA/Wr 554/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-28

ustawy o dostępie do informacji publicznej - dokumentów dotyczących przebiegu konkursu, a w tym m.in. protokołu z posiedzenia komisji konkursowej, należy wyjaśnić, że kwestia...
informacji o jakie wniosła w trybie dostępie do informacji publicznej, mogła uruchomić oddzielne postępowanie sądowe w tym zakresie, zainicjowaną odrębną skargą., Kierując...
1   Następne >   +2   +5   +10   33