Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol

I OSK 700/16 - Wyrok NSA z 2016-09-06

się do PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej...
o dostępie do informacji publicznej wyłączona od obowiązku udostępnienia. W stosunku do tych informacji Spółka uznaje je za tajemnicę przedsiębiorstwa, podejmując określone...

II SAB/Po 100/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-22

w tym wniosku. Skarżąca domagała się zasadzenia 'dostępu do informacji publicznej poprzez wydanie kserokopii wnioskowanych dokumentów, ewentualnie zasądzenie umożliwienia...
. o dostępie do informacji publicznej bezczynność zachodzi wówczas, gdy organ lub inny podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej nie podejmuje czynności...

I OSK 1520/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, dalej jako: u.d.i.p.). W ocenie Sądu I instancji, wnioski (wraz z załącznikami...
. 1 ust. 2 u.d.i.p., przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi...

I OSK 515/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skarżący podał, że do dnia wniesienia, powyższy...
w Warszawie uznał skargę za uzasadnioną. Sąd stwierdził, że wobec treści art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

I OSK 774/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-13

nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Ponownie wezwany do udzielenia wnioskowanej informacji...
o dostępie do informacji publicznej. W takim przypadku skarga na bezczynność organu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej jako niedopuszczalna podlega...

II SAB/Po 14/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-30

nie był złożony w trybie dostępu do informacji publicznej a w trybie kpa. W piśmie z 27.02.2017r. Skarżąca wskazała, że jej zdaniem Agencja winna jej udostępnić dokumenty...
w trybie dostępu do informacji publicznej, sąd działając w granicach sprawy nie mógł się więc odnieść do ewentualnej bezczynności Agencji w tym zakresie. Byłoby...

I SA/Wa 775/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-18

. i U. G., Zaskarżonemu postanowieniu zarzucili obrazę art. 105 § 1 kpa w zw. z art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez...
przez O. i O. K., poza obecnymi granicami, jest informacją publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, bowiem dotyczy...

II SA/Wr 528/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-18

. [...] nie była drogą publiczną. W dniu 24 czerwca 2016 r. skarżący wystąpił do Gminy w trybie dostępu do informacji publicznej o przekazanie spisu dróg publicznych w Gminie S...
koniecznym warunkiem zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości jest zapewnienie planowanym działkom dostępu do drogi publicznej. Zgodnie bowiem z treścią art. 93 ust. 3...

II SA/Lu 594/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-30

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią informację publiczną, albowiem zastosowanie przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.; dalej także: u.d.i.p.), wyłączone zostało w niniejszej sprawie, na mocy uregulowania szczególnego, jakie stanowi...

II SA/Łd 96/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-25

o zobowiązanie Burmistrza Miasta Ł. do udzielenia odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej na pytanie, dla ilu działek naliczono opłatę adiacencką...
. odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej na pytanie skarżącego przedstawione w piśmie z dnia 24 lipca 2020 r. Sąd nie dopatrzył się bowiem występowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100