Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SAB/Kr 133/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-24

udostępnienia informacji publicznej. Skoro zaś art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej stanowi, że udostępnienie informacji...
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i stamtąd można je pobrać, co pozostaje w zgodzie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Następnie...

II SA/Gl 780/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-03

, z którą można się zapoznać w trybie uregulowanym w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)., W skardze do sądu...
, zgodnie z którym datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej., Organ administracji publicznej...

VII SA/Wa 2243/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-07

skarg i wniosków. Również ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) daje możliwość uzyskiwania niezbędnych...
wnioskodawca podniósł, iż celami statutowymi Stowarzyszenia jest działanie na rzecz przejrzystości i uczciwości w życiu publicznym oraz przeciwdziałanie zjawiskom korupcji...

VII SAB/Wa 84/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

skarżącej dokumenty z toczących się postępowań administracyjnych w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] podał...
. stwierdził niezasadność skargi, gdyż z informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] wynika, że roboty budowlane na nieruchomości Al. [...] w [...] prowadzone...

II SA/Łd 44/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-19

. za pośrednictwem e-mail otrzymaliśmy od PINB w Z. odpowiedź na nasze zapytanie wysłane w trybie dostępu do informacji publicznej, z której dowiedzieliśmy się o zakończeniu...
do sytuacji, w której dwa różne organy administracji publicznej odmiennie interpretują przepis art. 28 ustawy - Prawo budowlane w stosunku do tego samego stanu faktycznego...

VII SA/Wa 126/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-04

[...] jako działka inwestycyjna nie ma dostępu do drogi publicznej. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności badanej decyzji zostało wszczęte [...] stycznia 2018 r...
decyzji wskazując, że dostęp do drogi publicznej jest podstawowym wymogiem udzielenia pozwolenia na budowę. W przedmiotowej sprawie działka inwestycyjna nie posiada...

VII SA/Wa 208/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji o stanie ww. postępowania, na który do dnia wniesienia skargi nie uzyskał odpowiedzi., W odpowiedzi na skargę...
mimo informacji o wszczęciu postępowania z urzędu, zawartej w zaskarżonym postanowieniu, w dniu [...] grudnia 2013 r. wystąpił do PINB z wnioskiem w trybie art. 10 ust. 1 ustawy...

II OSK 2596/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

skarżącego odnośnie pozbawienia działek nr [...] i [...] dostępu do drogi publicznej poprzez pominięcie do nich zjazdów. Ze znajdującej się w aktach sprawy kserokopii...
. Organ stwierdził, że konieczność zapewnienia dostępu do drogi publicznej może dotyczyć tylko sytuacji, gdy dostęp ten ma charakter prawny, a nie faktyczny...

II SA/Kr 1419/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-23

[....] stanowi drogę wewnętrzną w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych. Przedmiotowa droga nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu przepisów ww. ustawy, natomiast...
jest traktowana jako miejsce publiczne co oznacza, że może z niej korzystać każdy i jest dostępna dla nieokreślonej liczby osób., Organ wskazał, że ogrodzenie objęte...

II SA/Wr 187/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-07-16

skarżącej, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,, 2) art. 34 ust. 3 w związku z art. 34 ust. 4 Prawa budowlanego poprzez nieuprawnione uznanie, że projekt budowlany...
faktycznego objętego zaskarżoną decyzją, podniosła, że nieruchomość nr 13/9 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W decyzji z dnia [...]r. wskazano...
1   Następne >   +2   +5   +10   16