Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

II GSK 522/21 - Wyrok NSA z 2021-11-16

Straży Granicznej o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek do uzyskania takiego dostępu. Przesłanki te dotyczą zaistnienia zagrożenia dla obronności...
, umyślnym przestępstwem przeciwko wolności, umyślnym przestępstwem przeciwko porządkowi publicznemu, umyślnym przestępstwem przeciwko ochronie informacji, umyślnym...

II GSK 3346/17 - Wyrok NSA z 2017-11-07

informacji o stwierdzeniu negatywnych przesłanek do uzyskania dostępu do stref zastrzeżonych lotniska oraz części krytycznych tych stref oddala skargę kasacyjną...
tego rozporządzenia, występuje do komendanta oddziału Straży Granicznej o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek do uzyskania takiego dostępu (art. 188a ust...

II GSK 3318/17 - Wyrok NSA z 2017-11-07

skarżącego zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 188a ust. 5 pkt 3 p.l., tj. cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych...
oddziału Straży Granicznej o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek do uzyskania takiego dostępu - art. 188a ust. 4 p.l., W myśl art. 188a ust. 5 pkt 3 p.l....

VII SA/Wa 1026/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-02

, system, który ma gwarantować możliwość pełnego dostępu do informacji o przysługujących prawach. Taka wykładnia językowa art. 14 rozporządzenia, który w sposób jasny określa...
stanowisk odpraw przytwierdzona jest w sposób trwały informacja następującej treści: 'Jeżeli odmówiono Państwu przyjęcia na pokład lub Państwa lot został odwołany...

VI SA/Wa 3/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

użytku publicznego zapewnia do nich dostęp na podstawie podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty kryteriów określonych przez tego zarządzającego., 4...
wezwał [...] do przedłożenia w terminie 3 dni informacji, czy po dniu przekazania zmian poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych do Prezesa ULC...

VII SA/Wa 1332/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

i niedyskryminujące, w tym nie ograniczające dostępu dla operatorów usług obsługi naziemnej, co wynika z art. 180 ust. 2 ustawy - zarządzający lotniskiem użytku publicznego...
, utrudniony jest dostęp do przepięcia zasilania, na napięcie 28V DC dla małych statków, ze względu na tylko 3 szt. prostowników tego typu, jak również raporty dzienne dyżurnego...

VII SA/Wa 524/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

przez przewoźnika lotniczego informacji o przysługujących prawach, system, który ma gwarantować możliwość pełnego dostępu do informacji o przysługujących prawach, (wyrok NSA...
[...] pisemnej informacji na temat odszkodowania i pomocy. Jednocześnie w związku ze stwierdzonymi naruszeniami nałożył na przewoźnika karę w wysokości 1.000,- zł (słownie: jeden...

VII SA/Wa 1740/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

użytku publicznego żądania przed przeprowadzeniem konsultacji informacji na wskazane tam tematy., W uprzednim postępowaniu skarżąca podnosiła, że z protokołu ze spotkania...
bowiem każdego przewoźnika lotniczego, który na tym lotnisku posiada bazę operacyjną., Prezes ULC podkreślił, że analiza stanu faktycznego oraz ww. wyroków na podstawie informacji...

VII SA/Wa 2637/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-29

, gdyż mając na względzie art. 68 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, użytkownicy zewnętrzni lotniska [...] nie mają dostępu do informacji na temat obowiązujących procedur...
do rejestru lotnisk, których dane techniczne i eksploatacyjne są opublikowane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych (ZPIL)., Pismem z dnia 26 sierpnia 2013 r...

VI SA/Wa 1316/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-10

międzynarodowych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów, począwszy od 2 września 2020 r., na trasie W. - P. - W. Do wniosku załączono informacje i dokumenty dotyczące...
na informacje o kierowaniu przez ww. przedstawicielkę DKPLC FR do niektórych państw członkowskich tożsamego jak ww. oświadczenia wskazała, że treść oświadczenia budzi wątpliwości...
1   Następne >   +2   4