Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 153/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-23

1 p.p.s.a. sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej nie zostały objęte zwolnieniem od uiszczania kosztów sądowych. Oznacza to, że specyfika tego rodzaju spraw...
. akt: I OZ 546/17; z dnia 27 marca 2017 r., sygn. akt: I OZ 761/17)., W odniesieniu do spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej, w których ustawodawca normą...

I OZ 160/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-23

z art. 239 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej nie zostały objęte zwolnieniem od uiszczania kosztów sądowych. Oznacza to, że specyfika...
2017 r., sygn. akt: I OZ 546/17; z dnia 27 marca 2017 r., sygn. akt: I OZ 761/17)., W odniesieniu do spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej...

I OSK 2374/16 - Postanowienie NSA z 2017-05-26

dostępu do informacji publicznej nie zostały objęte zwolnieniem od uiszczania kosztów sądowych. Oznacza to, że specyfika tego rodzaju spraw nie może stanowić kryterium...
2017 r., I OZ 761/17)., W odniesieniu do spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej, w których ustawodawca normą zawartą w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art...

VIII SO/Wa 4/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-01

sądowoadministracyjne., W rozpoznawanej sprawie wniosek o wymierzenie grzywny Dyrektorowi ww. kliniki został złożony w sprawie dotyczącej dostępu do informacji publicznej...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198)., Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania...

IV SAB/Gl 31/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-28

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), gdyż jest on dokumentem w prywatnej, indywidualnej sprawie. Ma on przy tym charakter...
, że rozpoznanie sprawy dotyczącej bezczynności organu w zakresie dostępu do informacji publicznej jest dwuetapowe. W pierwszej kolejności określić należy, z jakim żądaniem...

IV SO/Wr 17/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-22

podlegającym regulacjom wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm. dalej u.d.i.p.) w konsekwencji...
postępowanie. Jednakże mając na uwadze, że przedmiotem sporu jest dostęp do informacji publicznej, ma w takim przypadku zastosowanie przepis art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6...

IV SA/Wr 588/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-02

niejawnym sprawy ze skargi J. Ś. na postanowienie Prokuratora Rejonowego dla W. S. M. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej...
Rejonowego dla W. S. M. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie rozpoznania zażalenia z dnia 16 marca 2009 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oraz wniósł...

I OZ 685/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-07

publicznej, to wydane w jego wyniku sprawa jest 'sprawą własną' Stowarzyszenia, któremu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej zgodnie z art. 2 u.d.i.p. Dostęp...
Zdrowia z dnia [...] stycznia 2017 r.,Nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie. Zarządzeniem z dnia z dnia 28 lutego 2017 r...

II SAB/Po 162/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-10

. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., W rozpoznawanej sprawie skarżąca domagała się udostępnienia informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta stanowiąc...
publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje różne sposoby udostępniania informacji publicznych...

I OZ 1597/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-01

Województwa Podkarpackiego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia oddalić zażalenie. Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie Stowarzyszenie S. z siedzibą...
w [...] uczyniło bezczynność Marszałka Województwa Podkarpackiego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   39