Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

II SA/Bd 106/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-11

przepisów prawa procesowego art. 7 w zw. z art. 77 § 1 w zw. z art. 80 kpa oraz art. 16 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku...
z art. 107 § 1 kpa, a także art. 16 ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak również prawa materialnego: art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw...

I SA/Wa 1938/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-13

. 2 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429) w związku z art. 76 § 1 kpa przez pominięcie oświadczenia Zastępcy...
i Transportu w [...] o zajęciu tej działki pod drogę publiczną wskazać należy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 powołanej przez skarżącego ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie...

I SA/Wa 298/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

nr [...] poprzez pozbawienie nieruchomości położonej przy ul. [...] dostępu do drogi publicznej (możliwości urządzenia wjazdu na teren posesji) na skutek odłączenia...
1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872)., Po rozpoznaniu powyższego wniosku Wojewoda [...] decyzją z dnia...

I SA/Wa 163/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem., Sedno żądania Spółki polega na tym, że ma ona interes prawny w dostępie do drogi publicznej gwarantowany ustawą (art. 1...
., Pozbawione jest podstaw prawnych stwierdzenie skarżącej o przysługującym jej prawie dostępu do drogi publicznej wynikającym z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach...

II SA/Wr 842/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-26

nr [...], [...], obręb [...], objętej księgą wieczystą nr [...], którą wydzielono pod drogę publiczną;, 2) zobowiązał Gminę [...] do wypłaty odszkodowania ustalonego w pkt 1...
Obligują one organy administracji publicznej do podejmowania w toku postępowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i do załatwienia sprawy...

I SA/Wa 1525/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-14

czołgowych (co również wskazuje na rodzaj działalności [...], a więc nie organu administracji publicznej na niższym szczeblu, co też ma istotne znaczenie w tej sprawie...
ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r.). Wobec tego to Gmina w związku z powyższym ma dostęp lub przynajmniej możliwość ustalenia w archiwach stosownej dokumentacji geodezyjnej...

I SA/Wa 1754/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-14

silników czołgowych (co również wskazuje na rodzaj działalności MON, a więc nie organu administracji publicznej na niższym szczeblu, co też ma istotne znaczenie...
państwowej stopnia podstawowego (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r.). Wobec tego to Gmina w związku z powyższym ma dostęp lub przynajmniej możliwość ustalenia...

I OSK 1714/12 - Wyrok NSA z 2014-01-21

jako działka ewidencyjna nr [...] o pow. 135 m2 w obrębie ewidencyjnym [...], zajętej pod drogę publiczną gminną - ulicę [...] w Legionowie, zobowiązując do jego wypłaty na rzecz...
przewidziane w art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)., Od decyzji...

I SA/Wa 1625/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

KW Nr [...] (nieruchomość)., Podstawą faktyczną rozstrzygnięcia organu było ustalenie, że nieruchomość służyła wykonywaniu zadań publicznych należących do właściwości...
w oparciu o rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych;, 2. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy przez jego błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że nawet brak możliwości...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

') w zw. z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm., dalej...
w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia...
1   Następne >   2