Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Po 603/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-22

[...] r.; wynagrodzenie z tego tytułu: [...] zł w 2015 r.); 4) wykonania Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) [...] sp. z o.o. w [...] (usługa świadczona na podstawie umowy...
ze wskazanych umów (tj. umowa z dnia [...] r. na wykonanie usługi konserwacji telefonicznej sieci zakładowej oraz umowa Nr [...] na wykonanie Biuletynu Informacji Publicznej...

II SA/Po 879/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego R. K. (dalej również: radny; skarżący)., Rada Gminy w P. w uchwale z dnia [...] listopada 2020 r...
trwającej kadencji (w latach 2018-2021) radny R. K., prowadząc działalność gospodarczą, wystawił na rzecz Publicznego Przedszkola '[...]' w P. [Oddział w T.] (dalej...

II SA/Po 878/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-17

; Rada) do udzielenia wyczerpujących informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego K. M. (dalej również: radny; skarżący)., Rada Gminy w P...
. Publicznym Przedszkolem '[...]' w P. (dalej również: przedszkole gminne; przedszkole), która polegała na wymianie pokrycia dachu na budynku przedszkola [oddział w T.]; 'w dniu...

II SA/Op 283/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-17

o tym, że wg informacji uzyskanej od Dyrektora A w [...] , od dnia 1 grudnia 2019 r. Spółka jest w posiadaniu lokalu stanowiącego własność powiatu na zasadzie bezumownego...
gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego mieści się w zakresie ustawowego zakazu zarządzania taką działalnością przez radnego, jako podmiot sprawujący funkcję publiczną...

II SA/Po 717/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-08

Powiatowego w Z.; 2) informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Z. o przyznaniu radnemu bezzwrotnej pożyczki w wysokości [...] zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 2...
zadania publicznego, zawartych pomiędzy powiatem [...] a Stowarzyszeniem '[...]' w D. na lata: 2019, 2020 i 2021., Wojewoda W. w piśmie z dnia [...] lipca 2021 r...

II SA/Bk 698/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-12

działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której radny uzyskał mandat., Z akt sprawy wynika, że w dniu [...] maja 2021 r. Wojewoda P. otrzymał informację...
o prowadzeniu przez Pana T. D. - radnego Rady Miejskiej w A. działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Powyższa informacja zainicjowała postępowanie...

II SA/Ke 619/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-17

:, Skarga nie zasługuje na uwzględnienie., Zakres sprawowanej przez sąd administracyjny kontroli działalności administracji publicznej określa art. 3 § 2 ustawy z dnia 30...
administracji publicznej. Kontrola dokonywana jest w oparciu o kryterium zgodności z prawem, tak procesowym, jak i materialnym, o czym stanowi art. 1 § 2 ustawy z dnia 25...