Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Sz 800/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-20

i Gliwicach (podano bez daty i sygnatury) zapadłe na gruncie ustawy z 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 4), oraz powołał się ogólnie na poglądy NSA...
w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...

I SA/Bd 243/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-29

realizacji Projektu jest bowiem usprawnienie procedur administracyjnych dla obywateli i zaspokajanie szeroko rozumianym potrzeb w zakresie dostępu do informacji...
. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację, 2. zasądza...

I SA/Sz 712/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-29

w sferze niezwiązanej z funkcją publiczną, zwrócono uwagę w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji...
publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził m.in., że w zakresie stosowania tej ustawy znajdą się tylko te informacje, które dotyczą pełnienia funkcji...

I SA/Go 175/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-11

w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził...
m.in., że w zakresie stosowania tej ustawy znajdą się tylko te informacje, które dotyczą pełnienia funkcji publicznej przez komornika sądowego. Zdaniem tego sądu...

I SA/Sz 779/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-15

publiczną, zwrócono uwagę w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Gliwicach stwierdził m.in., że w zakresie stosowania tej ustawy znajdą się tylko te informacje, które dotyczą pełnienia funkcji publicznej przez komornika...

I SA/Po 309/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-14

wymienionymi w rozporządzeniu MS, do których należą: 1) licytacje na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego; 2) sprawowanie nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi...
się prawem publicznym, albowiem z tego powodu nie są częścią administracji publicznej, w sytuacji w której działają w formie niezależnej działalności gospodarczej...

III SA/Wa 1458/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-03

, regulacje związane z ochroną zdrowia, regulacje związane z dostępem do informacji publicznej i ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego, prawo podatkowe, regulacje...
relations polegają w szczególności na pozyskiwaniu informacji i budowaniu relacji pośród potencjalnych klientów S. z polskiego sektora publicznego (administracji publicznej...

I FSK 1612/07 - Wyrok NSA z 2009-02-26

elektronicznej na terytorium kraju, mogą zapewnić organom podatkowym dostęp do tych faktur również w drodze udostępnienia tychże faktur na elektronicznych nośnikach informacji...
do archiwum faktur. Ponadto, o ile nie zostaną wprowadzone żadne ograniczenia co do dostępu do przekazanych na elektronicznym nośniku informacji, dostęp...

II FSK 1530/07 - Wyrok NSA z 2009-02-11

' spółki publicznej jest bowiem jawny i nieograniczony dostęp do wszelkich informacji dotyczących takiej spółki (i odpowiadający temu nakaz publikowania takich informacji...
publicznej oferty, powinna być utożsamiona z powszechną, nielimitowaną dostępnością do informacji o warunkach oferty subskrypcji akcji spółki publicznej (w rozumieniu...

I SA/Łd 26/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-06

Podatkowej, gdzie początkowo udzielono mu informacji, że ze względu na nieodebranie pisma, zostało ono włączone do akt sprawy i nie będzie miał do niego dostępu. W kolejnych...
ta ustawa obliguje urząd do bezzwłocznej publikacji orzeczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Jak się okazało...
1   Następne >   +2   +5   +10   77