Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II SAB/Po 100/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-01

informacji wskazane we wniosku strony. Powyższe wynika z treści art. 2 ust. 1 u.d.i.p. ustanawiającego jedynie prawo dostępu do informacji publicznej, a nie prawo żądania...
organu, od którego wnioskodawca żąda jej udostępnienia., Nie można w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej domagać się od podmiotu obowiązanego poszukiwania...

II SAB/Po 116/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-26

art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 695 - dalej: u.d.i.p.) z wezwaniem do wykazania...
, ani z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz celów, które są trudne do pogodzenia z założeniami całego systemu prawa., W piśmie procesowym z [...] listopada 2020...

II SAB/Po 138/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-30

r. (k. 59 i 65 akt administracyjnych) K. A. i T. A., powołując się na art. 2 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie...
było przesądzenie, czy wniosek został wniesiony skutecznie., Wobec tego należy wskazać, że prawo dostępu do informacji publicznej wywodzi się wprost z Konstytucji...

II SAB/Po 148/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-02-11

stwierdziła, że w przypadku ustawy o dostępie do informacji publicznej nie stosuje się przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego oraz nie ma zastosowania ponaglenie...
ponaglenia do właściwego organu., Idąc dalej, Sąd wyjaśnia, że tryb udostępniania informacji publicznej kompleksowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SAB/Po 118/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-30

. dane w przedmiotowym zakresie nanoszone są na sprawozdania zgodnie z wytycznymi obowiązującymi od dnia wejścia ustawy o dostępie do informacji publicznej;, 6. tutejszy...
i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, ze zm. - dalej: u.d.i.p.) przez nieudzielenie informacji...

II SAB/Bd 29/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-05

o braku danych w tym zakresie. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. 1764 ze zm.), do udostępniania...
informacji publicznej 1. umarza postępowanie, 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę...

II SA/Bd 925/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-03

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r. poz. 782), po rozpatrzeniu wniosku P. K. o udostępnienie informacji publicznej w formie kserokopii/skanu protokołów...
odwoławczy wskazał, że organ pierwszej instancji błędnie ocenił, że żądana informacja ma charakter informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Op 4/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-08

o dostępie do informacji publicznej. Zaznaczyła przy tym, że odmowa udzielenia informacji publicznej powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej i wystąpiła...
nie mieszczą się w pojęciu objętym ustawą o dostępie do informacji publicznej, co też organ uczynił pismem z dnia 23 listopada 2011 r. Jednocześnie wskazał, że organem nadrzędnym...

III SA/Łd 184/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-16

do informacji publicznej oraz zawieszenie wszczętego postępowania do czasu udzielenia tej informacji przez GIS., Organ I instancji postanowieniem z dnia 21.11.2019 r. odmówił...
dotyczących suplementów diety, zawierających 5 mg biotyny, ewentualnie o wyznaczenie Spółce terminu na samodzielne wystąpienie do GIS w trybie ustawy o dostępie do informacji...

III SA/Łd 167/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-29

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zawieszenie wszczętego przez organ I instancji postępowania do czasu udzielenia przez GIS informacji, o której mowa...
o wyznaczenie spółce terminu na samodzielne wystąpienie do GIS w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz do zawieszenia prowadzonego postępowania do czasu...
1   Następne >   +2   +5   +10   15