Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

IV SAB/Gl 41/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-19

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198)., W odpowiedzi z dnia [...] r. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w J. wskazał, że 'kosztorys...
o dostępie do informacji publicznej i w związku z tym nie podlega obowiązkowi udostępnienia. Ponadto podniósł, że zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych...

II SA/Wa 834/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

r. o dostępie do Informacji publicznej, zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. o poinformowanie go jakie sprawy toczą się obecnie przeciwko...
uznanie, że żądana informacja publiczna ma charakter informacji przetworzonej, a nie prostej, naruszenie art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez...

IV SA/Gl 1102/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-11

w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - w terminie do 14 marca 2011 r., Następnie Burmistrz B., decyzją z dnia...
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z 2001 r.), udzielenie informacji przetworzonej wymaga wykazania przez wnioskodawcę szczególnie istotnego...

II SAB/Gd 18/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-30

rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Organ wskazał, iż prawo...
zawarta w art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb...

II SAB/Wa 302/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

'[...]') , powołując się art. 10 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w dniu...
grzywną, o której mowa w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o uznanie jej za bezzasadną, gdyż w jego ocenie udzielił...

II SAB/Op 15/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-30

ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczne] (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), o udzielenie informacji dotyczącej:, - kosztów...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Na skutek skargi skarżących skierowanej do Wojewody Opolskiego...

IV SAB/Wr 58/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-07

one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp...
, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (ust. 3). Ustawa o dostępie do informacji publicznej, będąca rozwinięciem konstytucyjnego prawa do informacji...

II SAB/Wa 48/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-25

) zwrócił się do Prezydenta W. o udostępnienie, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...
wniosku, informacja o numerze księgi wieczystej danej nieruchomości nie podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Sposób udostępniania...

II SA/Wa 451/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-26

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,, Od powyższej decyzji odwołanie złożył PZ [...]. Strona podniosła, iż odmowa udzielenia żądanej...
decyzję w mocy., W motywach rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, iż informacja publiczna, której udostępnienia domaga się wnioskodawca w trybie ustawy o dostępie...

II SAB/Wa 126/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-21

o dostępie do informacji publicznej oraz w sposób wadliwy i pozbawiony walorów wiarygodności, nie może być uznane za dokonanie publikacji w trybie art. 10 ust. 1 ustawy...
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), bowiem dotyczą sfery danych i faktów związanych...
1   Następne >   +2   +5   11