Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SAB/Bk 113/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-15

Gminy G. o udostepnienie informacji publicznej, w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330...
powoływany jako: 'skarżący') dotyczyła bezczynności organu powstałej na tle stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r...

I SA/Wa 1034/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

konstytucyjną zasadę jawności - ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tejże ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację...
)., W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym trybów unormowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w Kodeksie postępowania...

II SA/Kr 1225/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-23

została podjęta. Brak uzasadnienia w przedmiotowej uchwale nie pozwala skarżącemu na efektywnym, realnym skorzystaniu z prawa dostępu do informacji publicznej, w sprawie...
Skarbu Państwa. 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych...

II SO/Go 6/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-26

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej jako u.d.i.p) terminu a organ powinien dotrzymać czternastodniowego terminu...
o uwzględnienie w toczącym się postępowaniu treści zapisanej w art. 21 u.d.i.p, który to przepis jako lex specialis ma zastosowanie do wniosków o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Sz 540/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-08

przestrzennego. We wniosku wskazali, iż dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na projektowanej działce...
wniosku o określenie sposobu oraz przedstawienie dowodów dostępu do drogi publicznej powiatowej Nr [...] wydzielanych działek w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego...

II SA/Go 419/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-12

publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych...
wewnętrzną. Zgodnie zaś z art. 99 u.g.n. jeżeli zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma polegać na ustanowieniu służebności, o których mowa w art. 93 ust. 3, podziału...

II SA/Go 420/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-12

drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu...
lub przebudowa dróg publicznych) wskazuje dodatkowo na fakt, iż teren objęty inwestycją przeprowadzoną przez Spółkę, miał dostęp do drogi publicznej. Na powyższy fakt organ...

II SA/Go 418/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-12

realizacji inwestycji, dodając, iż zgodnie z posiadaną informacją dokonano uzgodnienia projektu budowlanego 2 zjazdów indywidualnych z drogi publicznej gminnej...
. 3 u.g.n., dodając, iż powstałe w następstwie podziału działki posiadają dostęp do drogi publicznej, co pozostaje w zgodzie z wymogami przewidzianymi w art. 93 ust. 3...

I OSK 1096/11 - Wyrok NSA z 2012-08-10

gruntowe i brak dostępu do drogi publicznej o uregulowanym stanie prawnym o czym nabywcy użytkowania wieczystego przy zachowaniu należytej staranności winni...
to ustalenie w mocy. Decyzje organów obu instancji w tej części dotknięte są zatem nieważnością. Natomiast zarzut skargi braku dostępu do drogi publicznej...

II SA/Wr 311/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-23

się, że w decyzji o zatwierdzeniu podziału powinny się znaleźć informacje określające działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne lub pod ich poszerzenie ze wskazaniem, z jakiego...
szlak komunikacyjny zapewniający dostęp nieruchomości do drogi publicznej nie będący drogą publiczną oraz drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych o klasach L i D...
1   Następne >   +2   +5   7