Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I OSK 1531/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

w zakresie pkt c) i d), uznając, że pozostałe wnioskowane przez skarżącą informacje w pkt a), b), i e), nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie...
, podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Sąd pierwszej instancji wskazał, że informacją publiczną...

II SA/Wa 1169/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), art. 62 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...
objęta wnioskiem zainteresowanego informacja stanowi informację publiczną, to jej udostępnienie jest niemożliwe z uwagi na treść art. 5 ust. 1 ww. ustawy o dostępie...

II SA/Gd 897/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-02-21

terytorialnego lub Skarbu Państwa są materiałami w rozumieniu powołanego przepisu., Przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
niż urzędowe jest zagwarantowany w art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, który mówi o dostępie do informacji publicznej w ogólności., Dostęp do informacji publicznej jest sam...

I SA/Bd 168/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-10

na warunkach opisanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Okoliczność natomiast posiłkowania się przez radę wyliczeniami sporządzonymi przez zewnętrzne...
a którymi kierowała się Rada w procesie uchwałodawczym mają stać się obligatoryjną częścią uzasadnienia. Dokumenty takie mają charakter informacji publicznej i są dostępne...

II SA/Po 430/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-29

publicznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (ust. 4) - Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)., Wskazano następnie...
następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Z przytoczonej treści...

II SAB/Po 105/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-20

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm. - dalej: u.d.i.p.)., Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.d.i.p., udostępnienie...
.[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza...

II SA/Po 245/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-10-06

spółka podniosła, że wniosła o przeprowadzenie dowodu z informacji udzielonej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, która w sposób bezdyskusyjny...
u.c.p.g. w zw. z art. 189a § 2 w zw. z art.189f § 1 K.p.a. w zw. z art. 109 pkt 1 ust. 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych., W uzasadnieniu spółka wskazała...

III OSK 5788/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

do którego dzięki jej regulacjom ustawodawca chciał zapewnić obywatelom łatwiejszy dostęp do urzędów administracji publicznej przez uczynienie z urzędów instytucji zorientowanych...
z realizacją zadań publicznych I. oddala skargę kasacyjną, II. zasądza od Wojewody Śląskiego na rzecz Miasta Gliwice kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem...

II SA/Go 456/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-25

, że w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty partner publiczny stwierdził, że 'przedłożone przez wybranego oferenta umowy, w oparciu o które będzie świadczył usługi...
partnera publicznego się odnosi. W skardze użyto sformułowania że 'zaskarżona jest informacja o wyborze oferty' tymczasem sama informacja nie może być zaskarżona bo udzielona...

II SA/Po 662/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-04

. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. i art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. zapewniła powszechny dostęp użytkowników do korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, czy określenie...
ustalenia zasad korzystania z parkingu niestrzeżonego na terenie Rynku Miejskiego w J. poza drogami publicznymi, wprowadzenia opłat i ich wysokości za parkowanie pojazdów...
1   Następne >   +2   6