Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II OSK 845/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

publicznej, gdyż niedopuszczalne jest stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wówczas, gdy żądane informacje, mające charakter informacji publicznych...
, o których mowa w art. 13 i 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., a wniosek skarżącego nie podlega z mocy art. 1 ust. 2...

IV SA/Po 52/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-15

sprawie. Burmistrz dodał, iż prywatne adresy do doręczeń radnych podlegają ochronie prawnej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W związku...
jest z wykonywanymi przez tych radnych obowiązków publicznych oraz z podjęciem uchwały z [...] września 2019 r. nr [...] Do wniosku załączono, jak wynika z jego treści (brak...

II OSK 2514/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

obręb G. gmina S. nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej, podczas gdy jest to ustalenie sprzeczne wprost z treścią prawomocnej decyzji podziałowej nr [...] z dnia...
oświadczyła, że zrzeka się rozprawy., W uzasadnieniu, odwołując się do orzecznictwa, skarżąca kasacyjnie podniosła, że dostęp do drogi publicznej należy rozumieć jako dostęp...

IV SA/Wa 510/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

gospodarczych a uzyskanie dostępu do danych z rejestru PESEL w zakresie wskazanym w art. 49 ust. 2a ww. ustawy umożliwi weryfikowanie klientom, czy przekazywane informacje...
informacji gospodarczych. Poprzez dostęp elektroniczny do rejestru PESEL w tym zakresie prawdziwość danych mogłaby być bowiem dodatkowo weryfikowana, co pozwoliłoby...

IV SA/Wa 1953/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-20

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Skargę na powyższą decyzję wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
ze zbioru PESEL mają charakter danych osobowo-adresowych i nie stanowią informacji publicznych. Udostępniane są one w innym trybie, niż przewidziany w ustawie z dnia 6...

IV SA/Wa 1952/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-14

, niż przewidziany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 0-1. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, ze zm.). Natomiast przywołany przez Skarżącego art...
osób fizycznych udostępniane ze zbioru PESEL, mają charakter danych osobowo-adresowych i nie stanowią informacji publicznych. Udostępniane są one w innym trybie...

III SA/Łd 70/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-06

uzyskał informację o wystąpieniu przez A. I. z powództwem posesoryjnym, Prezydent Miasta Ł. zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu wydana rozstrzygnięcia przez sąd...
o naruszenie posiadania lokalu oraz otrzymania swobodnego dostępu do nieruchomości przy ul. A 6b w Ł., nie dokonała powrotu do miejsca zameldowania. Organ podniósł, że wobec...

II OSK 2355/19 - Wyrok NSA z 2020-09-22

informacji gospodarczej, ma interes prawny w uzyskaniu dostępu do danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w trybie weryfikacji w zakresie danych...
prawny w dostępie do usługi weryfikacji informacji o zgonie funkcjonującej w ramach rejestru PESEL,, - art. 21 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r...

III SAB/Wr 1/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-28

możliwość rozważenia przez organ wniosku skarżącej z [...] w kontekście ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198...
we W. w przedmiocie nieudzielania informacji w sprawie zameldowania oddala skargę. III SAB/Wr 1/04, 2, UZASADNIENIE, W dniu [...] M. H. złożyła w Urzędzie Miejskim we W. prośbę...

II SA/Kr 2394/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-24

ze zm./ determinują udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, nie zastępują zaś przesłanek dostępu do zbioru danych meldunkowych, określonych dla różnych...
w środkach komunikacji miejskiej , a następnie do windykacji nałożonych z tytułu braku ważnego biletu opłat dodatkowych., Podnoszono , że uzyskiwanie takich informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   85