Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

II SAB/Sz 17/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-15

.., Spółka informuje, że nie stanowi to informacji publicznej w myśl art. 1 punk 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 Nr 112 poz...
punk 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 r., Nr 112 poz. 1198., 3. Proszę o przesłanie definicji przyłącza kanalizacyjnego...

VI SA/Wa 889/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-04

. Tak jest chociażby w przypadku podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t...
zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy uprawniających do korzystania z pomocy publicznej i tym samym Zarządzający strefą uzyskał przymiot...

VI SA/Wa 3203/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

zobowiązanych do udzielania informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm...
wskazał postawę prawną wydania takiej opinii (art. 106 kpa oraz art. 16 ust. 5 ww. ustawy). Postanowienie zawiera stosowne informacje, umożliwiające Ministrowi Gospodarki...

II GSK 3257/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), które nie są organami władzy publicznej (np. spółki z udziałem Skarbu Państwa; por...
spraw z zakresu administracji publicznej. Tak jest chociażby w przypadku podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001...

VI SA/Wa 1277/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

w jego imieniu odrębnego, indywidualnego loginu i hasła dostępu do K. S.A. w celu wpisania, aktualizowania, bądź usuwania informacji gospodarczych o dłużnikach dopisanych...
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej usdg), ze względu na ważny interes publiczny. Biuro informacji gospodarczej, jak stwierdził Sąd...

VI SA/Wa 1038/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

przekazywania Komisji, spółce prowadzącej ten rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnych, w7 rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie. Zgodnie z art...
przekazana do publicznej wiadomości. Informacja ta spełnia również warunek precyzyjności wskazując na okoliczności, które wystąpiły, tj. rozpoczęcie w dniu [...] września 2013...

II OSK 377/05 - Wyrok NSA z 2005-12-29

spółdzielni mieszkaniowych można utożsamiać z wykonywaniem zadań publicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, skoro ich działalność...
publicznym /mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa/, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, konstatując, iż skoro majątek...

II SA/Bd 641/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-14

i zapobieganie tym zjawiskom służy ochronie ważnego interesu publicznego. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji...
tym zjawiskom służy ochronie ważnego interesu publicznego. Organ zwrócił tez uwagę na publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp...

VI SA/Wa 1891/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

dostęp dla osób nieuprawnionych narusza przepis art. 57 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo farmaceutyczne, który zabrania kierowania do publicznej wiadomości reklamy produktu...
, dostęp mają nie tylko osoby uprawnione, ale także potencjalnie wszyscy użytkownicy Internetu, który jest szeroko dostępnym źródłem informacji., Zatem system...

II SA/Bd 392/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-07-26

informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Organ stwierdził, że publiczny charakter...
sprawę do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym w dniu [...] lipca 2022 r. (k. 47 akt sądowych). Wcześniej Skarżąca została poinformowana także o dostępie do informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   16