Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

IV SAB/Gl 93/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-29

RP oraz art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie wnioskowanej informacji...
, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Jako bezsporne uznano, że wnioskowana informacja ma charakter informacji publicznej...

II SA/Bd 993/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-13

z [...] lipca 2020 r. M. M., powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Prezesa Zarządu NZOZ Szpital [...] o udzielenie informacji...
Zarządu A. W. i jednocześnie, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmówił udostępnienia wnioskowanych informacji, na temat osób wskazanych...

II SAB/Bd 21/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-13

pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (dalej 'u.d.i.p.'), wniosła o udostępnienie informacji publicznej...
o udostępnienie informacji w trybie ustawy z dnia [...] września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1330 - dalej 'u.d.i.p.'). Ustawa...

II SAB/Łd 82/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-23

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., dalej w skrócie 'u.d.i.p.')., W odpowiedzi na skargę Burmistrz A. wniósł o jej oddalenie i wyjaśnił...
2018 r. w ramach nowej sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej., W dalszej kolejności organ wyjaśnił, że 13 marca 2017 r. do Urzędu Miejskiego w A. wpłynął...

II SA/Wa 1631/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-07

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764); zwanej dalej u.d.i.p. oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
mają charakter lex specialis w stosunku do przepisów K.p.a. Ustawa o dostępie do informacji publicznej jest regulacją o charakterze szczegółowym, dotyczącą materialnych...

I OSK 1843/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-25

Publicznej (www.informacjapubliczna.org.pl) - sprawuje nadzór obywatelski nad realizacją art. 61 Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz...
zwiększania przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym: 1) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej, 2) działanie na rzecz efektywnego...

II SAB/Sz 119/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-14

publicznej. Sprawa ta dotyczyła jego uprawnienia mającego oparcie w art. 61 ust.1 Konstytucji RP oraz w art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. B...
ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej gwarantujące mu prawo do uzyskania informacji publicznej oraz art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. umożliwiający organowi...

II SAB/Sz 120/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-14

2001r. o dostępie do informacji publicznej. Brał zatem udział w postępowaniu administracyjnym, z którym to postępowaniem jest związana skarga na bezczynność, złożona...
wskazał na art. 61 ust.1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej jako gwarantujące mu prawo do uzyskania informacji publicznej...

I OSK 2391/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

z nich. Podkreśliło, iż od 14 lat sprawuje nadzór obywatelski nad realizacją art. 61 Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stowarzyszenie prowadzi ponadto...
i uczciwości życia publicznego, w tym: 1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej, 2. działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego...

I OSK 2812/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-20

z dnia [..] listopada 2015 r., znak: [..] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: dopuścić Stowarzyszenie [..] z siedzibą w W. do udziału w postępowaniu...
o dostępie do informacji publicznej. Stowarzyszenie bierze udział w wielu postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, jako organizacja społeczna broniąca idei...
1   Następne >   +2   +5   8