Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Po 123/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-23

. o udostępnienie - w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwszy ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej znajduje zastosowanie także do podmiotów wykonujących zadania publiczne. Użycie takiego zwrotu nie ma przy tym charakteru...

II SA/Wa 2788/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.; dalej: 'u.d.i.p.'), wystąpiła do Prezesa Narodowego...
., Reasumując, Prezes NBP podał, że zachodzą ustawowe przesłanki ograniczenia dostępu do informacji publicznej - w postaci tajemnicy ustawowo chronionej na podstawie art. 104...

III SA/Łd 331/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-21

następujące okoliczności faktyczne i rozważania prawne:, M.O. pismem z 4 sierpnia 2020 r. wniósł o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Do wniosku dołączył:, - informację...
w nim wody i dostępu do kanalizacji. Organ podniósł także, że M.O. składając wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie kwestionował łącznych wydatków mieszkaniowych...

II SA/Sz 1123/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-12-19

odrębne tryby dostępu do akt i związane z nimi obowiązki organu administracji publicznej oraz uprawnienia strony. Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania...
z niego obowiązku udzielania informacji faktycznej i prawnej. Organ powinien udzielić wnioskodawcy w wystosowanym do niego wezwaniu wszelkich niezbędnych informacji...

IV SA/Gl 894/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-05

w B od dnia 26 kwietnia 2011r. Wynikało nadto, iż zawiadomienie o pozostawieniu przesyłki w kancelarii MOPR w B. wraz z informacją o możliwości jej odbioru w terminie 7...
tę pozostawiono na okres 14 dni w kancelarii MOPR w B., a informację o tym fakcie umieszczono na drzwiach mieszkania adresata. Doręczenie przesyłki miało zatem charakter doręczenia...

IV SA/Gl 508/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-23

. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana...
jest realizowana poprzez umożliwienie stronie pełnego dostępu do wszelkich dokumentów zgromadzonych w aktach jej sprawy, robienia z nich notatek, odpisów czy kserokopii...

I OSK 618/17 - Wyrok NSA z 2017-10-18

., zarządzającego budynkiem, w którym znajduje się lokal skarżącej, i uzyskał informacje potwierdzające dane wynikające z wniosku. W ich świetle w dniu [...]października...
, iż skarżąca przez kilkanaście miesięcy była pozbawiona dostępu do akt i nie mogła aktywnie uczestniczyć w postępowaniu, toteż musiałaby niejako antycypować zamierzenia organu...

I OSK 1272/07 - Wyrok NSA z 2008-07-11

dodatku mieszkaniowego, bowiem nie miała dostępu do informacji na temat orzeczenia Trybunału z dnia 9 maja 2006r. O możliwości złożenia wniosku o przeliczenie dodatku...
o wznowienie postępowań w sprawach dodatku mieszkaniowego - brak dostępu do informacji o orzeczeniu Trybunału, opieka nad chorym synem, ciężka sytuacja materialna...

II SA/Sz 434/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-06-13

sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli sąd zobowiązany jest zbadać, czy organy...
., Zgodnie z art. 73 § 1 i 1a k.p.a., strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej...

III SA/Gd 664/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-05

normatywnej., Organ pierwszej instancji wskazał ponadto, że w lokalu brak jest jakichkolwiek oznak zamieszkiwania innej osoby poza stroną a strona ma dostęp do wszystkich...
na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 7 pkt 15 u.d.m. Z jego treści wynika, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji wnioskodawcy winny być podpisane...
1   Następne >   2