Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

I SA/Gd 1119/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-01

informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)., Z tych wszystkich względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku...

II SA/Gl 1035/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-04

Gminy, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej. Odwołanie się do urzędowego publikatora teleinformatycznego (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej - tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.), uznać należy w takiej sytuacji za dopuszczalne i nie naruszające zasad prawidłowej legislacji...

II OSK 2584/16 - Wyrok NSA z 2018-10-17

kontroluje prawidłowe rozdysponowanie tymi środkami. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trybie dostępu do informacji publicznej mieszkaniec mógł uzyskać...
służących do użytku publicznego; c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi). Wśród ww. regulacji brakuje uprawnienia do nałożenia...

II SA/Po 823/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2019 r., nr [...], [...] w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego oddala skargę Samorządowe Kolegium...
jako 'Wójt Gminy [...]'] z dnia [...] grudnia 2018 r. znak [...], wydaną w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto Kolegium umorzyło postępowanie...

II SA/Wr 641/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-22

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do czynności z zakresu ustalania, poboru i windykacji opłaty śmieciowej. Krąg podmiotów, które mają dostęp do informacji skarbowej...
Zaskarżona uchwała narusza przywołane przepisy, gdyż w wyniku jej podjęcia dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową uzyskał podmiot w tych przepisach niewymieniony., ad...

II SA/Łd 473/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-08-06

z uwagi na skierowany do organu wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez przedłożenie stosownych dokumentów, których skarżąca nie otrzymała do dnia...
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję Starosty [...] z dnia [...] r. nr [...] - pozwolenie na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz...

II SA/Wr 425/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-02

do ujawniania informacji dotyczących jego osoby, a władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji niż niezbędne w demokratycznym państwie...
i w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 260); § 6 ust. 1 we fragmencie 'i estetycznych - oraz § ust. 1 we fragmencie...

IV SA/Wa 928/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

w 'Wieloletniej prognozie finansowej' publikowanej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta [...];, - § 16:, 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zamknąć...
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zawartego w 'Wieloletniej prognozie finansowej' publikowanej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta...

II SA/Gd 371/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-09

, zaś wymóg zapewnienia podmiotowi uprawnionemu odbierającemu odpady komunalne, w tym również odpady zbierane selektywnie, dostępu do pojemników, worków, kontenerów zgodnie...
zapewnienia dostępu do pojemników sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób trzecich i ich mienia wkracza w zakres regulacji objętej przepisami prawa cywilnego dotyczącymi...

II SA/Łd 841/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-03

przyłączenia do sieci (art. 19 ust. 5 pkt 4 ustawy), technicznych warunków określających możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych (art. 19 ust. 5 pkt 5 ustawy...
w Regulaminie warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych. Zawarty w art. 19 ust. 5 pkt 5 ustawy zwrot 'warunki techniczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   13