Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol

II SA/Rz 358/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-26

z czynności podejmowanych w toku tego postępowania. Zgłoszone żądanie nie odpowiada regulacjom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie Organ przekazał wyżej...
dostępu do informacji publicznej. Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2012 r., nr [...] WINB stwierdził, że odwołanie J. P. jest niedopuszczalne. W uzasadnieniu wskazał...

II SA/Lu 642/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-03

pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) przez odmowę udzielenia informacji...
. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 i 2, art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 4 a ustawy o dostępie do informacji publicznej., Z pisma pełnomocnika skarżącego...

II OSK 933/19 - Wyrok NSA z 2020-04-21

. było wynikiem tego, że pełnomocnik ten, działając na podstawie stosownego pełnomocnictwa skarżącej, podjął określone działania w ramach dostępu do informacji publicznej. Oznacza...
to, że do doręczenia tej decyzji nie miał zastosowania art. 43 k.p.a. Z art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U....

II SA/Ol 208/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-07

§ 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 104 Kodeks postępowania administracyjnego, odmówił udostępnienia wnioskowanych...
określone jest w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198), dalej: 'u.d.i.p.', zgodnie...

II SA/Sz 773/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-14

o dostępie do informacji publicznej, kopii ostatecznej decyzji, tj. w dniu [...] lutego 2019 r., a zatem termin do wznowienia postępowania upływał w dniu [...] marca 2019 r...
ostatecznej decyzji Starosty z dnia [...] stycznia 2019 r., w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej w dniu [...] lutego 2019 r., wobec czego termin do złożenia...

II SA/Lu 474/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-16

do poprawy funkcjonowania urzędu i nie służy usprawnieniu realizacji przez organ zadań publicznych. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być wykorzystywana...
została wydana z naruszeniem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Dz. U. z 2020 r., poz. 2176, ze zm.; dalej...

II OSK 2079/10 - Wyrok NSA z 2012-01-19

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wskazał, iż:, - udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie nie jest równoznaczne z doręczeniem decyzji...
o postępowaniu przez sądami administracyjnymi w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r...

II SA/Ke 384/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-09

się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z decyzją Starosty z dnia 18 marca 2015 r. oraz projektem budowlanym stanowiącym...
. Organ przyjął, że skarżący już w dniu 13 lutego 2017 r. zapoznali się, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z ww. decyzją, w związku z tym ich wniosek...

VII SA/Wa 1347/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

podał, że Spółka [...] dowiedziała się o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w dniu [...] maja 2015 r. 'uzyskując w trybie dostępu do informacji publicznej treść Decyzji...
do informacji publicznej, kopii przedmiotowej decyzji., Postanowieniem z [...] lipca 2015 r. wznowiono postępowanie zakończone ostateczną decyzją Wojewody...

II SA/Kr 614/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-20

również, że powzięła wiadomość o wydaniu decyzji w dniu 17.12.2015 r. poprzez uzyskanie przedmiotowej decyzji w trybie dostępu do informacji publicznej. W ocenie organu, brak...
w trybie dostępu do informacji publicznej. Organ poprzestał na powyższym stwierdzeniu, jednak sąd nie jest w stanie zweryfikować jego prawdziwości, albowiem w aktach sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100