Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

I OZ 759/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-23

skarg dotyczących udostępnienia informacji publicznej termin ten, stosownie do art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112...
sprawy, przy czym zobligowany był on do zachowania terminu o jakim mowa w art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie podlega dyskusji fakt, iż w ustawowym...

II GSK 3067/16 - Wyrok NSA z 2017-01-12

umożliwiającą dostęp do elektronicznych usług publicznych. Część 1',, - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 'Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu...
zamówienia publicznego pn.: 'Dostawa baz danych w ramach Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX z serwerami i oprogramowaniem wraz z platformą udostępniania...

II SA/Bd 1137/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-23

Nr 19, poz. 115 ze zm.) oznacza połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu...
I instancji. W uzasadnieniu przyszłej decyzji należy ją omówić, w szczególności w kontekście dostępu do działki z drogi publicznej. Wbrew pozorom ma to związek ze sprawą...

VIII SA/Wa 822/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

środków publicznych prawo do uzyskiwania od beneficjenta nawet comiesięcznych informacji zawierających rozliczenie wykorzystywanych środków, ale mogą to być informacje...
w [...] z [...]kwietnia 2016 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych...

II SA/Bk 947/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-24

tę działkę zapewniony jest dostęp do drogi publicznej. Spełnia ona wymogi określone w § 14 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim...
inwestycji na działce nr ew. [...] likwiduje dostęp do drogi publicznej i uniemożliwia dojazd pojazdom właścicieli garaży oraz mieszkańcom bloku jak również staży pożarnej...

II SA/Kr 363/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-04

, ma dostęp nieograniczona ilość osób korzystających z tej drogi, to nie sposób przyjąć, że droga ta stanowi miejsca publicznego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...
, z którego mógł korzystać każdy - czyli ustalenie, czy ogrodzenie to w dacie budowy stanowiło ogrodzenie od innych miejsc publicznych, które wymagało uzyskania pozwolenia...

II SA/Go 621/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-10-11

. [...], ani też jej połączenie z drogą publiczną - drogą krajową nr [...] nie zostały wybudowane. Wynika z tego, że działka nr ewid. [...] nie posiada dostępu do drogi publicznej., Jeśli chodzi...
ujęcia, jednak pozostaje to bez wpływu na zasadność wydanej przez Wojewodę decyzji., Działka objęta inwestycją nie posiada bowiem dostępu do drogi publicznej, gdyż działka...

V SA/Wa 925/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

i pozwalały na sprawną, profesjonalną organizację danego wsparcia. Wszystkie ośrodki, w których organizowano szkolenia, były duże z dostępem do publicznej komunikacji...
. Wszystkie ośrodki, w których organizowano szkolenia, były duże z dostępem do publicznej komunikacji miejskiej. Podnoszony przez stronę fakt osiągnięcia blisko 100...

II SA/Po 297/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-19

: jest zgodny z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy z dnia [...] listopada 2012r., z wymaganiami ochrony środowiska...
, z przepisami techniczno-budowlanymi, jest kompletny - posiada wymagane opinie i uzgodnienia, posiada informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, został sporządzony...

II SA/Kr 1078/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-12-05

z drogą publiczną (dostęp do drogi publicznej - ul. [...] - planowany był wówczas przez drogę wewnętrzną: ul. [...]) - postępowanie umorzono decyzją organu pierwszej instancji...
[...], [...], [...], w tym działkę [...] ze względu na objęte niniejszym opracowaniem projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienie dostępu do drogi publicznej) oraz działki...
1   Następne >   +2   4