Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Wa 851/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

w ważny interes społeczny, polegający na utrzymaniu ścisłej reglamentacji dostępu do broni palnej. Tym samym uzasadniona jest teza, że co najmniej nie dołożył on należytej...
od niej doświadczenia życiowego, dodatkowo, jako wieloletni myśliwy winna być szczególnie wyczulona na kwestie związane z właściwym zabezpieczeniem broni przed dostępem osób...

II SA/Wa 649/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Organ uzyskał bowiem informację, że syn H. M., popełnił samobójstwo z broni palnej myśliwskiej...
i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Organ podkreślił, iż zarówno ten przepis, jaki i pozostałe regulacje...

III SA/Wr 93/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-21

o materiałach wybuchowych. Wskazał, że jest [...], z czym wiąże się dostęp do materiałów wybuchowych w ramach obowiązków służbowych., Ze sporządzonej notatki urzędowej z dnia...
od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych., Na podstawie informacji z systemu informatycznego Policji ustalono, że wnioskodawca był notowany z art...

II SA/Wa 1412/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-15

znaczenie dla stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego; dlatego też dostęp do broni winny mieć osoby gwarantujące, że swoim postępowaniem nie zagrożą bezpieczeństwu...
uzyskano - datowaną na 2 października 2019 r. - informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu Wnioskodawcy w tym rejestrze oraz - datowaną na [...] października...

II SA/Wa 1413/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-15

bezpieczeństwa i porządku publicznego; dlatego też dostęp do broni winny mieć osoby gwarantujące, że swoim postępowaniem nie zagrożą bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu...
na [...] października 2019 r. - informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu Wnioskodawcy w tym rejestrze oraz - datowaną na [...] października 2019 r. - pozytywną opinię...

II SA/Wa 184/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-21

w sposób umożliwiający dostęp do niej osób nieupoważnionych, tj. o wykroczenie z art. 51 ust. 2 pkt 7 ustawy o broni i amunicji. Sąd Rejonowy w B. VII Zamiejscowy Wydział...
w S. o sporządzenie opinii oraz wysłano do Krajowego Rejestru Karnego zapytanie o udzielenie informacji o osobie P. G., Na podstawie otrzymanych odpowiedzi ustalono, że P...

II SA/Wa 1774/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

[...] czerwca 2014 r. zwrócił się do Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości RP o informację na temat karalności strony. Z otrzymanej w dniu [...] lipca 2014 r...
nie mogą posiadać osoby stanowiące zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego: skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo...

II OSK 304/16 - Wyrok NSA z 2017-10-26

2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji oraz w ustawie z dnia 16...
września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 20, poz. 132) został uruchomiony Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych...

III SA/Wr 125/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-12

o materiałach wybuchowych. Wskazał, że jest górnikiem strzałowym, z czym wiąże się dostęp do materiałów wybuchowych w ramach obowiązków służbowych. Do wniosku dołączył: 1...
problemów, przestrzega zasad współżycia sąsiedzkiego i społecznego, nie jest uzależniony od alkoholu., Na podstawie informacji z systemu informatycznego Policji ustalono...

II SA/Wa 2277/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-20

i uznał, że nałożony na organy ustawowo obowiązek ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, winien być realizowany także poprzez odpowiednią politykę w sprawie dostępu...
lub bezpieczeństwa publicznego i wykazuje lekceważący stosunek do norm prawnych jest niezasadne. Jego zdaniem opinia wydana przez KPP w S. zawiera nieprawdziwe informacje...
1   Następne >   +2   +5   +10   36